Жалба, подадена на 11 май 2009 г. - Schopphoven/Комисия

(Дело F-48/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Германия) (представители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението на EPSO, с което жалбоподателят не е вписан в списъка с резервите от общия конкурс EPSO/AD/117/08.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), с което не е вписано името на жалбоподателя в списъка с резервите от конкурса EPSO/AD/117/08 и при необходимост, решенията на EPSO, които отхвърлят подадените от жалбоподателя искания за преразглеждане;

да се отмени списъка с резервите от конкурса EPSO/AD/117/08;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________