Žaloba podaná 3. júla 2006 - Van Neyghem/Komisia

(Vec F-73/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa EPSO z 1. júna 2005 o nepripustení žalobcu k ústnym skúškam v rámci výberového konania EPSO/A/19/04,

nariadiť žalovanej, aby zaplatila žalobcovi symbolickú sumu jedno euro ako náhradu nemajetkovej ujmy,

nariadiť žalovanej, aby zaplatila žalobcovi sumu vo výške určenej rozhodnutím Súdu pre verejnú službu na základe voľnej úvahy ako náhradu nemajetkovej ujmy spočívajúcej v strate príležitosti byť menovaný do vyššej platovej triedy,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza najmä porušenie povinnosti odôvodnenia a zásady rovnosti zaobchádzania, pretože ani napadnuté rozhodnutie, ani odpoveď administratívy na sťažnosť žalobcu mu neumožňujú pochopiť známku, ktorá mu bola udelená počas opravy písomnej skúšky, a ešte menej hodnotenie jeho výkonu.

Žalobca sa okrem iného dovoláva porušenia zásady správneho úradného postupu v rozsahu, v akom bol hodnotiaci hárok jeho písomnej skúšky príliš nepresný a všeobecný, a v rozsahu, v akom kópie tejto písomnej skúšky neobsahovali žiadne označenia opráv.

____________