Жалба, подадена на 28 май 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-58/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливия отказ на жалбата, подадена от жалбоподателя относно изпълнението от ответника на Решението на Съда на публичната служба по дело Marcuccio/Комисия от 4 ноември 2008 г., F-41/06, и относно искането за обезщетение за вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, което Комисията е взела или за което тя най-малкото носи отговорност, с което се отхвърлят, независимо от формата на отказа и независимо от обстоятелството дали той е частичен или пълен, исканията на жалбоподателя, изложени в неговата жалба от 25 март 2011 г. ;

да се отмени решението, което Комисията е взела или за което тя най-малкото носи отговорност, с което се отхвърлят, независимо от формата на отказа и независимо от обстоятелството дали той е частичен или пълен, исканията на жалбоподателя, изложени в подадената от него по административен ред жалба от 17 октомври 2011 г.;

доколкото е необходимо, да се установи дали Комисията е действала неправомерно, като поне частично тя не е приела в разумен срок мерките за изпълнение на Решението на Съда на публичната служба по дело Marcuccio/Комисия от 4 ноември 2008 г., F-41/06;

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя сума в размер от 70 000 евро като обезщетение за вредите, които той е претърпял в резултат на неправомерното бездействие на Комисията във връзка с приемането на мерките за изпълнение на Решението от 4 ноември 2008 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.