Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugal) 14. märtsil 2016 – Município de Palmela versus ASAE - Divisão de Gestão de Contraordenações

(kohtuasi C-144/16)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Município de Palmela

Vastustaja: ASAE - Divisão de Gestão de Contraordenações

Eelotsuse küsimused

a)    Arvestades, et 27. detsembri 1997. aasta dekreetseadusega nr 379/97 kiidetakse heaks määrus ohutusnõuete kehtestamise kohta, mida tuleb järgida seoses mängu- ja puhkealade asukoha valiku, ehitamise, kavandamise ja funktsionaalse korraldamise, nende varustuse ja mõjualade kindlakstegemisega;

b)    Arvestades, et 19. mai 2009. aasta dekreetseadus nr 119/2009 muutis 27. detsembri 1997. aasta dekreetseadust nr 379/97, millega muudetakse teatud tehniliste standardite sõnastust, lisatakse teatud standardid ja avaldatakse uuesti koos lisatud muudatustega viidatud määrus, mille osaks see on;

c)    Arvestades, et Euroopa Komisjonile ei ole edastatud ühtegi viidatud liikmesriigi õigusnormidest vastavalt tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise korrale, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ1 , mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiviga 98/48/EÜ ja mis on liikmesriigi õigusesse üle võetud 18. aprilli 2000. aasta dekreetseadusega nr 58/2000, siis:

Kas liikmesriigi kohus peab jätma kohaldamata liikmesriigi õigusakti, millega kehtestatakse tehnilised standardid ja millest direktiivi 98/34/EÜ rikkudes ei teatatud Euroopa Komisjonile, või piirama mittekohaldamise otsuse uute tehniliste sätetega, mis lisati liikmesriigi õigusaktiga? või

Kas tuleb tunnistada täielikult mittekohaldatavaks liikmesriigi õigusakt, millega kehtestatakse tehnilised standardid ja millest direktiivi 98/34/EÜ rikkudes ei teatatud Euroopa Komisjonile, või piirata mittekohaldamise otsus uute tehniliste sätetega, mis lisati liikmesriigi õigusaktiga? või

Kas on mittekohaldatavad kõik tehnilised standardid, mis on esitatud viidatud määruses, või üksnes need tehnilised standardid, mida 19. mai 2009. aasta dekreetseadusega nr 119/2009 muudeti või lisati?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, lk 37; ELT eriväljaanne 13/20, lk 337).