Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. – Simpson przeciwko Radzie

(Sprawa F-142/11)1

(Służba publiczna – Awans – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 9 po tym jak został laureatem konkursu do grupy AD 9 – Równe traktowanie)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Erik Simpson (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. Velardo, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i A. F. Jensen, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 9 po tym jak został laureatem konkursu EPSO/AD/113/07 „Kierownicy wydziału (AD9) w zakresie języków: czeskiego, estońskiego, węgierskiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, polskiego, słowackiego i słoweńskiego w obszarze tłumaczeń” oraz żądanie odszkodowania.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2010 r.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez E. Simpsona.