Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 czerwca 2011 r. - Mora Carrasco i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-128/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Przeniesienie do innej instytucji w trakcie roku, za który w postępowaniu w sprawie awansu urzędnik otrzymałby awans w swojej pierwotnej instytucji - Instytucja właściwa do wydania decyzji o awansowaniu przeniesionego urzędnika)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Aurora Mora Carrasco i in. (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: O. Caisou-Rousseau i J. F. de Wachter, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących w postępowaniu w sprawie awansu za 2009 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Parlament Europejski pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez skarżących.

____________

1 - Dz.U. C 63 z 26.2.2011, s. 35.