Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 29 февруари 2012 г. — AM/Парламент

(Дело F-100/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Социална сигурност — Осигуряване за злополука и професионално заболяване — Член 73 от Правилника — Отказ инсулт да се признае за резултат от злополука — Лекарска комисия — Принцип на колегиалност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AM (Малага, Испания) (представители: адв. L. Levi и адв. C. Bernard-Glanz)

Ответник: Европейски парламент (представители: K. Zejdová и S. Seyr)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отказва претърпеният на 5 март 2006 г. от жалбоподателя инсулт да се разглежда като „злополука“ по смисъла на член 73 от Правилника и на член 2 от Общата здравноосигурителна схема

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

AM понася всички съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 55, 19.2.2011 г., стр. 37.