Sag anlagt den 11. august 2006 - F mod Kommissionen

(Sag F-94/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: F (Bruxelles, Belgien) (ved avocats J. Van Rossum, S. Orlandi og J.N. Louis)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af direktøren for GD ADMIN/C "socialpolitik, ansatte i Luxembourg, sundhed, hygiejne" trufne afgørelse af 23. februar 2006 om at pensionere sagsøgeren og tildele ham en i henhold til bestemmelserne i vedtægtens artikel 78, stk. 2, fastsat invalidepension, med tilbagevirkende kraft fra den 1. februar 2002.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb, der efter billighed fastsættes til 15 000 EUR.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig anbringender, der meget ligner dem, der er fremført i sag F-44/06 1, som ligeledes er anlagt af ham.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006, s. 25.