Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 25. märtsi 2010. aasta määrus -Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-102/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hageja isiklike asjade kolimine - Kahju hüvitamise hagi - Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi - Kodukorra artikkel 94)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata hageja taotlus esiteks hüvitada kahju, mis väidetavalt tekitati hageja isiklike asjade kolimisel tema ametikorterist Luandas, ja teiseks loovutada kolimise käigus tehtud fotode koopiad ja hävitada kõik asjaomaseid asju puudutavad dokumendid

Resolutsioon

Jätta L. Marcuccio hagi rahuldamata osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu.

L. Marcuccio kannab ise oma kohtukulud.

Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja summa 1 500 eurot.

____________

1 - ELT C 55, 07.03.2009, lk 2.