Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 25. april 2013 - Thomas Hogan m.fl. mod Minister for Social and Family Affairs m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Ireland - Irland)

(Sag C-398/11) 

(Præjudiciel forelæggelse - socialpolitik - tilnærmelse af lovgivningerne - beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens - direktiv 2008/94/EF - anvendelsesområde - supplerende faglige forsikringsordninger - ydelsesdefineret og omkostningsafbalanceret pensionsordning - utilstrækkelige midler - mindstemål af beskyttelse - økonomisk krise - afbalanceret økonomisk og social udvikling - den berørte medlemsstats forpligtelser i tilfælde af utilstrækkelige midler - medlemsstatens ansvar i tilfælde af ukorrekt gennemførelse)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Ireland

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power og Walter Walsh

Sagsøgte: Minister for Social and Family Affairs, Irlande og Attorney General

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - High Court of Ireland - fortolkning af artikel 1, stk. 1, og artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) (EUT L 283, s. 36) - supplerende erhvervstilknyttede pensionsordninger - nationale retsforskrifter som ikke indeholder et retsgrundlag, der gør det muligt for arbejdstagere at få en godtgørelse fra deres arbejdsgiver i tilfælde af virksomhedens insolvens - den pågældende medlemsstats forpligtelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger for at beskytte arbejdstagernes interesser - forhold der skal tages i betragtning ved den nationale rets vurdering af, om denne forpligtelse er blevet overholdt

Konklusion

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens skal fortolkes således, at det finder anvendelse på tidligere ansattes ret til ydelser i forbindelse med alderdom i henhold til en supplerende faglig forsikringsordning, der er indført af deres arbejdsgiver.

Artikel 8 i direktiv 2008/94 skal fortolkes således, at ydelserne efter den statsfinansierede pension ikke kan medregnes, når det skal afgøres, om en medlemsstat har gennemført forpligtelsen i denne bestemmelse.

Artikel 8 i direktiv 2008/94 skal fortolkes således, at det er tilstrækkeligt, for at denne bestemmelse kan finde anvendelse, at den supplerende faglige forsikringsordning er utilstrækkeligt finansieret på tidspunktet for arbejdsgiverens insolvens, og at arbejdsgiveren på grund af sin insolvens ikke råder over de nødvendige midler til at indbetale tilstrækkelige bidrag til denne ordning med henblik på at gøre det muligt fuldt ud at betale de ydelser, som skyldes til de berettigede. Det er ikke nødvendigt, at sidstnævnte godtgør, at der ligger andre faktorer til grund for tabet af deres ret til ydelserne i forbindelse med alderdom.

Direktiv 2008/94 skal fortolkes således, at de foranstaltninger, som Ireland har vedtaget efter afsigelsen af Den Europæiske Unions Domstols dom af 25. januar 2007 i sag C-278/05, Robins m.fl., ikke opfylder de forpligtelser, der pålægges ved dette direktiv, og at den økonomiske situation i den pågældende medlemsstat ikke udgør en usædvanlig omstændighed, der kan begrunde et lavere beskyttelsesniveau af arbejdstagernes interesser for så vidt angår deres ret til ydelser i forbindelse med alderdom i henhold til en supplerende faglig forsikringsordning.

Direktiv 2008/94 skal fortolkes således, at den omstændighed, at de af Ireland trufne foranstaltninger efter dommen i sagen Robins m.fl. ikke har medført, at sagsøgerne i hovedsagen vil modtage over 49% af værdien af deres akkumulerede ret til ydelser i forbindelse med alderdom i henhold til deres supplerende faglige forsikringsordning, i sig selv udgør en grov tilsidesættelse af denne medlemsstats forpligtelser.

____________

1 - EUT C 290 af 1.10.2011.