Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pécsi Törvényszék (Maďarsko) 25. novembra 2020 – Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-636/20)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Pécsi Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Tolnatext Bt

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku 22 ods. 6 a článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/20131 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, vykladať v tom zmysle, že v konaniach, ktoré vedie colný orgán, ktorý nekoná ako súdny orgán, je potrebné, aby tento orgán priznal právo na vypočutie tak v prípade konaní začatých ex offo, ako aj v prípade konaní začatých na návrh?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z  9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1).