Жалба, подадена на 29 март 2022 г. — Кралство Испания/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-224/22)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представител: J. Rodríguez de la Rúa Puig)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да бъде отменен Регламент (ЕС) 2022/1101 на Съвета от 27 януари 2022 г. за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море, що се отнася до определянето на i) максимално допустимото риболовно усилие за кораби с парагади за мерлуза (Merluccius merluccius) и барбуня (Mullus barbatus) във водите на Алборанско море, Балеарските острови, Северна Испания и Лионския залив (географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7), предвидено в приложение III, буква в), и ii) максималното ограничение на улова на синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) във водите на Алборанско море, Балеарските острови, Северна Испания и Лионския залив (географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7), предвидено в приложение III, буква д).

Съветът на Европейския съюз да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание:

Определянето на максимално допустимото риболовно усилие за кораби с парагади за мерлуза и барбуня в географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7:

не е мотивирано съгласно изискванията на член 7, параграф 5 от Регламент 2019/10221 , тъй като не е определено кои са научните становища, които свидетелстват за наличието на значителен улов на даден запас,

при условията на евентуалност: (i) противоречи на член 7, параграф 5 от Регламент 2019/1022, тъй като разгледаните от Кралство Испания научни становища не свидетелстват за наличието на значителен улов на даден запас, и (ii) е непропорционално, тъй като е явно неподходящо за постигането на целта на Регламент 2019/1022 поради неспазване на изискването за наличие на научни становища, нито за съгласувано развитие на ОПОР с нейните три измерения (екологично, икономическо и социално), и тъй като не е необходимо поради съществуването на алтернативни мерки, приложими за постигането на посочената цел (забрани за риболов и подобряване на селективността при теглените уреди).

Второ основание:

Определянето на максимално ограничение на улова на синьо-червена скарида в географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7:

не е мотивирано съгласно изискванията на член 7, параграф 3, буква б) от Регламент 2019/1022, тъй като не е определено кои са научните становища, от които следва необходимостта от приемането на тази мярка за опазване,

при условията на евентуалност: (i) противоречи на член 7, параграф 3, буква б) от Регламент 2019/1022, тъй като прибягването до мярката не е предвидено в посочения регламент и от разгледаните от Кралство Испания научни становища не проличава необходимост от приемането на тази мярка за опазване, (ii) е непропорционално, тъй като е явно неподходящо за постигането на целта на Регламент 2019/1022 поради неспазване на изискването за наличие на научни становища и поради припокриване с други мерки за опазване и тъй като не е необходимо поради съществуването на алтернативни мерки, приложими за постигането на посочената цел (забрани за риболов, минимални размери и подобряване на селективността при теглените уреди).

____________

1     Регламент (ЕС) 2022/110 на Съвета от 27 януари 2022 година за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море (OB L 21, 2022 г., стр. 165 и поправка в OB L 108, 2022 г., стр. 68).

1     Регламент (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за установяване на многогодишен план за риболова на запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 (OB L 172, 2019 г., стр. 1).