Talan väckt den 3 maj 2006 - Maddalena Lebedef-Caponi mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-50/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaterna G. Bounéou och F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara sökandens betygsrapport för tiden mellan den 1.7.2001 och den 31.12.2002,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan åberopat fem grunder avseende följande:

Första grunden, åsidosättande av artikel 26 i tjänsteföreskrifterna.

Andra grunden, åsidosättande av de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 43 i tjänsteföreskrifterna.

Tredje grunden, åsidosättande av principen om förbud mot godtyckliga förfaringssätt, motiveringsskyldigheten och maktmissbruk.

Fjärde grunden, åsidosättande av principen om principen om skydd för berättigade förväntningar och av regeln om patere legem quam ipse fecisti (den som har stiftat en lag, måste själv följa den).

Femte grunden, åsidosättande av omsorgsplikten.

____________