Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. júla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Nederland – Holandsko) – HQ, IP, zastúpený zákonným zástupcom HQ, JO/Aegean Airlines SA

(vec C-163/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Zrušenie letu – Pomoc – Právo na náhradu nákladov na letenku leteckým dopravcom – Článok 8 ods. 2 – Balík cestovných služieb – Smernica 90/314/EHS – Konkurz cestovnej kancelárie)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Noord-Nederland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: HQ, IP, zastúpený zákonným zástupcom HQ, JO

Žalovaná: Aegean Airlines SA

Výrok rozsudku

Článok 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v tom zmysle, že cestujúci, ktorý má podľa smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb právo obrátiť sa na svoju cestovnú kanceláriu, aby získal náhradu nákladov na letenku, už nemôže požadovať náhradu za túto letenku od leteckého dopravcu na základe uvedeného nariadenia, a to aj vtedy, keď je cestovná kancelária platobne neschopná nahradiť letenku a neprijala nijaké opatrenia na zabezpečenie tejto náhrady.

____________

1 Ú. v. EÚ C 182, 28.5.2018.