3. augustil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-85/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus arvutada enne teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste staažilisa uute üldiste rakendussätete alusel.

Hageja nõuded

Tühistada 27. jaanuari 2012. aasta otsus määrata pensioniõigused, mis hageja omandas enne komisjoni teenistusse asumist, personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel;

tühistada vajalikus ulatuses otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 2. mai 2012. aasta kaebus otsuse peale, millega määrati liidu pensioniskeemis kindlaks enne hageja teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste staažilisa;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.