Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2008 r. - Petrilli przeciwko Komisji

(Sprawa F-100/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Petrilli (Grottammare, Włochy) (przedstawiciele: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie decyzji organu powołującego w sprawie ustalenia głównego miejsca zamieszkania skarżącego.

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 16 września 2008 r., w której organ powołujący odrzuca ustalenie głównego miejsca zamieszkania skarżącego we Włoszech;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności ewentualnej decyzji Komisji, którą mogła ona wydać w sprawie dalszej części zażalenia przedstawionego przez skarżącego w następstwie przekazania nowych dowodów;

zasądzenie od Komisji kwot należnych z tytułu zastosowania ze skutkiem wstecznym współczynnika korygującego dla Włoch do emerytury skarżącego począwszy od 1 lipca 2007 r. wraz z odsetkami w wysokości określonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, podwyższonej o dwa punkty;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________