TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. liepos 7 d.

Byla F‑54/08

Marjorie Danielle Bernard

prieš

Europos policijos biurą (Europolą)

„Viešoji tarnyba – Europolo personalas – Tarnybos nutraukimas – Sutarties nepratęsimas – Akivaizdi vertinimo klaida – Proceso organizavimo priemonė – Nereikalingumas“

Dalykas: Pagal Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) 40 straipsnio 3 dalį ir Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 93 straipsnio 1 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo M. D. Bernard prašo panaikinti 2007 m. liepos 31 d. Europolo direktoriaus sprendimą, kuriuo atsisakoma pratęsti jos sutartį po 2008 m. gegužės 31 d., ir 2008 m. vasario 29 d. Europolo direktoriaus sprendimą, kuriuo atmetamas jos išankstinis skundas dėl minėto 2007 m. liepos 31 d. sprendimo, pateikti 2004 m. vasario 25 d. bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaitą ir galiausiai priteisti iš Europolo bylinėjimosi išlaidas.

Sprendimas: Nebereikia nagrinėti prašymo pateikti 2004 m. vasario 25 d. bandomojo laikotarpio pabaigos ataskaitą. Panaikinti 2007 m. liepos 31 d. Europolo direktoriaus sprendimą, kuriuo atsisakoma pratęsti ieškovės sutartį po 2008 m. gegužės 31 d. Priteisti iš Europolo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Terminuotos sutarties pratęsimas – Administracijos diskrecija – Europolo tarnautojai

(Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis)

Pratęsdama laikinojo tarnautojo terminuotas sutartis administracija iš principo naudojasi didele diskrecija, o Bendrijos teismo kontrolė turi apsiriboti patikrinimu, ar nėra akivaizdžios klaidos arba piktnaudžiavimo įgaliojimais.

Tačiau nuo to momento, kai administracija vidaus nuostatomis patvirtino specialią tvarką, skirtą užtikrinti sutarčių pratęsimo procedūros skaidrumą, tokios tvarkos priėmimas turi būti vertinamas kaip institucijos savo pačios diskrecijos apribojimas ir reiškia pradinės sutartininkams taikytos tvarkos, įtvirtinusios mažų garantijų terminuotas sutartis, pakeitimą taisyklėmis, įtvirtinančiomis sutarčių pratęsimo principą su tam tikromis sąlygomis. Bendrijos institucijos sprendimas, apie kurį pranešta visiems tarnautojams ir kuriame nurodomi sutarčių pratęsimo ar nepratęsimo kriterijai ir taikytinos procedūros, yra vidaus nuostata, kuri, kaip tokia, turi būti laikoma elgesio norma, kurią administracija pati sau nustato ir nuo kurios ji negali nukrypti nenurodžiusi tokio sprendimo priežasčių, antraip bus pažeistas vienodo požiūrio principas.

Kadangi Europolas vidaus nuostata nustatė specialią tvarką, įtvirtinančią sutarčių pratęsimo principą su tam tikromis sąlygomis, tarp kurių − reikalavimas, kad profesiniai tarnautojo rezultatai, kurie įvertinami remiantis metine vertinimo ataskaita, būtų bent patenkinami, priimant sprendimą, kuriuo atsisakoma pratęsti sutartį dėl to, kad tarnautojo profesiniai rezultatai yra nepakankami, nors vertinimo ataskaitose jo vertinimo balai apskritai yra patenkinami, padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

(žr. 46–48, 50, 51 ir 53 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. kovo 1 d. Sprendimo Mausolf prieš Europolą, T‑258/03, Rink. VT p. I‑A‑45 ir II‑189, 23, 25, 26, 47–49 punktai.