Žaloba podaná dne 21. března 2021 – Evropská komise v. Bulharská republika

(Věc C-174/21)

Jednací jazyk: bulharština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: I. Zaloguin, M. Noll-Ehlers, zmocněnci)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Bulharská republika tím, že pokud jde o zóny a aglomerace BG0001 AG Sofie, BG0002 AG Plovdiv, BG0004 Sever, BG0005 Jihozápad a BG0006 Jihovýchod, nepřijala všechna nezbytná opatření, která vyplývají z rozsudku Soudního dvora ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko (C-488/15, EU:C:2017:267), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 260 odst. 1 SFEU;

uložit Bulharské republice povinnost zaplatit Komisi paušální částku ve výši 3 156 eur za den ode dne vyhlášení rozsudku ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko (C-488/15, EU:C:2017:267) do vyhlášení rozsudku v projednávané věci, nebo, v případě, že povinnosti vyplývající z uvedeného rozsudku budou splněny dříve, do 31. prosince posledního roku, v němž tyto povinnosti nebyly splněny, v každém případě ale ne méně, než je minimální paušální částka ve výši 653 000 eur;

uložit Bulharské republice povinnost zaplatit Komisi penále ve výši 5 677, 20 eur za den za každou jednotlivou zónu kvality ovzduší, které se vypočítá ode dne vyhlášení rozsudku Soudního dvora v projednávané věci až do roku, v němž budou v celém rozsahu splněny povinnosti vyplývající z rozsudku ze dne 5. dubna 2017, Komise v. Bulharsko (C-488/15, EU:C:2017:267); jakož i

uložit Bulharské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Bulharsko neučinilo nezbytné kroky k tomu, aby splnilo povinnosti vyplývající z rozsudku ve věci C-488/15, přičemž nadále neplní své povinnosti vyplývající z (i) článku 13 ve spojení s přílohou XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (ii) článku 23 této směrnice.

____________