UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 21. novembra 2007

Vec F‑98/07 R

Nicole Petrilli

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu a na nariadenie predbežných opatrení – Naliehavosť – Neexistencia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 242 ES a 243 ES a článkov 157 AE a 158 AE, ktorou N. Petrilli navrhuje jednak odložiť výkon rozhodnutia Komisie z 20. júla 2007 o zamietnutí jej žiadosti podanej podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku, ktorou sa domáhala predlženia svojej zmluvy zmluvného zamestnanca, a jednak nariadenie predbežných opatrení

Rozhodnutie: Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.

Abstrakt

1.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky priznania – „Fumus boni iuris“ – Naliehavosť – Kumulatívna povaha

(Články 242 ES a 243 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2)

2.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky priznania – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma

(Články 242 ES a 243 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2)

3.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky priznania – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma

(Články 242 ES a 243 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2)

1.      Podmienky nariadenia predbežných opatrení týkajúcich sa naliehavosti a fumus boni iuris sú kumulatívne, z čoho vyplýva, že návrh na nariadenie predbežných opatrení musí byť zamietnutý, ak nie je jedna z týchto podmienok splnená.

V rámci tohto celkového skúmania súd rozhodujúci o predbežnom opatrení disponuje širokou mierou voľnej úvahy a je oprávnený voľne rozhodnúť, vzhľadom na osobitosti prejednávanej veci, o spôsobe, akým majú byť tieto rôzne podmienky overené, ako aj o poradí tohto skúmania, pretože žiadny predpis práva Spoločenstva mu neukladá vopred stanovenú schému analýzy pre posúdenie potreby rozhodnúť predbežne.

(pozri body 19 a 20)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 9. augusta 2001, De Nicola/EIB, T‑120/01 R, Zb. VS s. I‑A‑171, II‑783, body 12 a 13

2.      Účelom konania o nariadení predbežného opatrenia nie je zabezpečiť náhradu škody, ale zaručiť plnú účinnosť rozsudku vo veci samej. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby boli požadované opatrenia naliehavé v tom zmysle, že na to, aby sa zabránilo závažnej a nenapraviteľnej ujme na záujmoch žalobcu, je nevyhnutné, aby boli nariadené a aby ich účinky nastali už pred rozhodnutím vo veci samej. Je na účastníkovi konania, ktorý navrhuje nariadenie predbežného opatrenia, aby predložil dôkaz, že nie je možné čakať na výsledok konania vo veci samej bez toho, aby utrpel takú ujmu.

(pozri body 29 a 33)

Odkaz:

Súdny dvor: 25. marca 1999, Willeme/Komisia, C‑65/99 P(R), Zb. s. I‑1857, bod 62

Súd prvého stupňa: 10. septembra 1999, Elkaïm a Mazuel/Komisia, T‑173/99 R, Zb. VS s. I‑A‑155, II‑811, bod 25; 19. decembra 2002, Esch‑Leonhardt a i./ECB, T‑320/02 R, Zb. VS s. I‑A‑325, II‑1555, bod 27

3.      Strata príležitosti obsadiť voľné pracovné miesto v rámci inštitúcie Spoločenstva predstavuje majetkovú a nie nemajetkovú ujmu.

Škoda čisto peňažnej povahy však nemôže byť v zásade považovaná za nenapraviteľnú alebo ťažko napraviteľnú, ak môže byť predmetom neskoršej finančnej náhrady.

(pozri body 35 a 36)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 30. novembra 1993, D./Komisia, T‑549/93 R, Zb. s. II‑1347, bod 45; 6. júna 2006, Girardot/Komisia, T‑10/02, Zb. VS s. I‑A‑2‑129, II‑A‑2‑609, bod 56 a tam citovaná judikatúra