Преюдициално запитване от High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Обединено кралство), постъпило на 13 ноември 2015 г. — The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(Дело C-591/15)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Страни в главното производство

Жалбоподател: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Преюдициални въпроси

За целите на член 56 ДФЕС и в контекста на конституционните отношения между Гибралтар и Обединеното кралство:

1.1.    Следва ли Гибралтар и Обединеното кралство да се разглеждат като част от една държава членка по смисъла на правото на ЕС, поради което член 56 ДФЕС да се прилага само доколкото е приложим по отношение на вътрешна мярка? Или,

1.2.    Предвид член 355, параграф 3 ДФЕС Гибралтар има конституционноправен статут на отделна територия от Обединеното кралство в рамките на ЕС, така че предоставянето на услуги между Гибралтар и Обединеното кралство да се счита за търговия в рамките на Съюза по смисъла на член 56 ДФЕС? Или,

1.3.    Гибралтар следва да се счита за трета страна или територия, поради което правото на Съюза да е приложимо по отношение на търговията между тях единствено в случаите, когато правото на Съюза има действие между държава членка и държава, която не е членка на Европейския съюз? Или,1.4.    Конституционните отношения между Гибралтар и Обединеното кралство следва да се разглеждат по друг начин за целите на член 56 ДФЕС?Представляват ли ограничение на правото на свободно движение на услуги по смисъла на член 56 ДФЕС национални мерки за данъчно облагане като предвидените в новия данъчен режим?При утвърдителен отговор, представляват ли констатираните от запитващата юрисдикция цели, преследвани с национални мерки (като например новият данъчен режим), законни цели, които могат да обосноват ограничаване на правото на с

вободно движение на услуги по член 56 ДФЕС?

____________