Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 1. februārī iesniedza Verwaltungsgericht Wien (Austrija) – FK

(Lieta C-58/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Wien

Pamatlietas puses

Prasītājs: FK

Atbildētāja: Rechtsanwaltskammer Wien

Prejudiciālie jautājumi

Kā ir jāinterpretē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 1 13. panta 2. punkta b) apakšpunkts, ja attiecīgās personas darbības interešu centrs kvantitatīvā ziņā atrodas trešā valstī, kurā ir personas dzīvesvieta, un attiecīgā persona turklāt veic darbību divās dalībvalstīs (Vācijas Federatīvajā Republikā un Austrijā), turklāt viņas darbība abās dalībvalstīs ir sadalīta tādējādi, ka skaidri lielākā daļa tiek veikta vienā dalībvalstī (konkrētajā gadījumā – Vācijas Federatīvajā Republikā)?

Gadījumā, ja no minētā noteikuma interpretācijas izriet Austrijas kompetence, tiek uzdots šāds jautājums:

Vai saskaņā ar Savienības tiesībām ir pieļaujama norma, kas paredzēta Rechtsanwaltsordnung 2 [Advokatūras noteikumu] 50. panta 2. punkta otrās daļas c) apakšpunkta aa) ievilkumā, un uz to balstītā norma, kas paredzēta 2018. gada statūtu A daļas 26. panta 1. punkta astotajā daļā, vai arī tās ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, kā arī Savienības tiesībās garantētajām tiesībām, jo tajās kā nosacījums vecuma pensijas piešķiršanai tiek prasīts neveikt advokāta profesionālo darbību Austrijā un ārvalstīs (50. panta 2. punkta [otrās daļas] c) apakšpunkta aa) ievilkums), tas ir, – nevienā valstī (2018. gada statūtu A daļas 26. panta 1. punkta astotā daļa)?

____________

1 OV 2004, L 166, 1. lpp.

2 RGBl. Nr. 96/1868 BGBl I Nr. 10/2017. publicētajā redakcijā