Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 17. marca 2021 – Harman International Industries/AB SA

(vec C-175/21)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Harman International Industries

Žalovaná: AB SA

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 36 druhá veta ZFEÚ v spojení s článkom 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie1 , ako aj s článkom 19 ods. 1 druhou vetou Zmluvy o Európskej únii vykladať v tom zmysle, že bránia praxi vnútroštátnych súdov členských štátov, podľa ktorej súdy

–    v prípade, že vyhovejú návrhu majiteľa ochrannej známky zakázať dovoz, uvedenie na trh, ponúkanie, importovanie a propagáciu tovaru označeného ochrannou známkou Európskej únie, stiahnuť tento tovar z trhu alebo nariadiť jeho zničenie,

–    pri rozhodovaní v konaní o nariadení predbežného zaistenia tovaru označeného ochrannou známkou Európskej únie,

vo svojich rozhodnutiach odkazujú na „predmety, ktoré neboli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom“, v dôsledku čoho je vzhľadom na všeobecné znenie rozhodnutia ponechané na exekučný orgán, aby zistil, na ktoré predmety označené ochrannou známkou Európskej únie sa vzťahujú uložené príkazy a zákazy (t. j. zistenie, ktoré predmety neboli uvedené na trh v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom), pričom tento orgán sa pri tomto zisťovaní opiera o vyhlásenia majiteľa ochrannej známky alebo o nástroje poskytnuté majiteľom (vrátane IT nástrojov a databáz) a možnosť napadnúť uvedené zistenia exekučného orgánu na súde v rámci určovacieho konania je vylúčená alebo obmedzená povahou právnych prostriedkov, ktoré má žalovaný k dispozícii v konaní o predbežných opatreniach a v exekučnom konaní?

____________

1 Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1.