Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal du travail de Liège (Belgie) dne 15. února 2021 – VW v. Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Věc C-92/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal du travail de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobce: VW

Žalovaná: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Předběžné otázky

Představuje opravný prostředek, který má podle vnitrostátního práva k dispozici žadatel o azyl, jenž byl vyzván k tomu, aby svou žádost o mezinárodní ochranu nechal posoudit v jiném členském státě, který nemá odkladný účinek a takový účinek mu může být přiznán pouze v případě zbavení svobody za účelem okamžitého přemístění, účinný opravný prostředek ve smyslu článku 27 nařízení Dublin III1

Musí být účinný opravný prostředek podle článku 27 nařízení Dublin III chápán v tom smyslu, že brání pouze výkonu rozhodnutí o nuceném přemístění během přezkumu opravného prostředku podaného proti uvedenému rozhodnutí o přemístění, nebo že zakazuje jakékoli přípravné opatření směřující k vyhoštění, jako je přesun do střediska, které zajišťuje přípravu plánu návratu pro žadatele o azyl, kteří byli vyzváni, aby svou žádost o mezinárodní ochranu nechali posoudit v jiné evropské zemi?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. 2013, L 180, s. 31).