Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 28. septembra 2011 - AZ/Komisia

(vec F-26/10)1

(Verejná služba - Povýšenie - Povyšovanie v roku 2009 - Schopnosť pracovať v treťom jazyku - Existencia disciplinárneho konania - Vylúčenie z povyšovania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AZ (Thionville, Francúzsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým žalobca nebol povýšený v roku 2009, a zaviazanie Komisie zaplatiť mu určitú sumu z titulu náhrady nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    AZ znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010, s. 58.