Προσφυγή της 8ης Μαΐου 2006 - Aimi κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-47/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Nicola Aimi (Evere, Βέλγιο) και λοιποί (εκπρόσωποι: A. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα των προσφευγόντων

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσια Διοίκησης:

να ακυρώσει τις ατομικές αποφάσεις περί απορρίψεως των αιτήσεων των προσφευγόντων με τις οποίες ζήτησαν την εκ μέρους της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑΑ) λήψη μεταβατικών μέτρων για να διασφαλιστούν, στο πλαίσιο της περιόδου των προαγωγών 2005 επ., η ίση μεταχείριση και τα κεκτημένα δικαιώματά τους·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής τους, οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι η καθής, απορρίπτοντας τις αιτήσεις τους με τις οποίες ζήτησαν τη λήψη μεταβατικών μέτρων προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάστασή τους που προκύπτει από τη δημιουργία πρόσθετων βαθμών, προσέβαλε την προσδοκία τους για εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους υπό προϋποθέσεις ίσες με αυτές που ισχύουν για τους συναδέλφους τους της ίδιας κατηγορίας, καθώς και τα κεκτημένα δικαιώματά τους, στον βαθμό που η προοπτική της σταδιοδρομίας τους υπέστη σημαντικές αλλαγές.

Επιπλέον, οι προσφεύγοντες προβάλλουν έλλειψη κατάλληλης αιτιολογίας, καθόσον η καθής δεν απάντησε στους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα που ανέπτυξαν με τις αιτήσεις και τις διοικητικές ενστάσεις τους.

____________