Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 октомври 2009 г. - Aayhan и др./Парламент

(Дело F-10/08)1

(Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Laleh Aayhan (Страсбург, Франция) и др. (представител: R. Blindauer, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: г-н M. Mustapha-Pacha и г-жаe R. Ignătescu, впоследствие г-жа R. Ignătescu и г-жа S. Seyr)

Предмет

Отмяна на Решението на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г., с което се отхвърля подадената от жалбоподателите на 21 юни 2007 г. жалба за признаване на всички договори с определен срок, които те са сключили с тази институция, за един общ договор за неопределено време.

Диспозитив

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалба F-10/08, Aayhan и др../Парламент.

Жалбоподателите понасят направените от тях разноски, както и тези на Европейския парламент.

____________

1 - ОВ C 64, 8.3.2008, стр. 70.