Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 30ής Μαΐου 2013 – Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-102/11)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 6, του Κανονισμού Διαδικασίας – Δικόγραφο προσφυγής το οποίο κατατέθηκε εμπροθέσμως δια τηλεομοιοτυπίας — Χειρόγραφη υπογραφή επί της τηλεομοιοτυπίας που διαφέρει από εκείνη επί του πρωτοτύπου του ταχυδρομικώς αποσταλέντος δικογράφου της προσφυγής — Εκπρόθεσμο της προσφυγής — Προδήλως απαράδεκτο)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλια) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. Berardis-Kayser και J. Baquero Cruz, επικουρούμενοι από τον A. Dal Ferro, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Ακύρωση της σιωπηρής αποφάσεως της Επιτροπής περί αρνήσεως καταβολής στον προσφεύγοντα των ετήσιων εξόδων ταξιδίου από τον τόπο υπηρεσίας στον τόπο καταγωγής του για τα έτη 2005 έως 2010.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως απαράδεκτη.

Ο Luigi Marcuccio φέρει τα δικαστικά του έξοδα και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

____________

1 ΕΕ C 126, της 28/04/12, σ. 27.