ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТРЕТИ СЪСТАВ

НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

4 юни 2009 година

Дело F-78/08

Carlo Locchi

срещу

Комисия на Европейските общности

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Locchi иска по същество отмяната на решението на Комисията от 15 февруари 2008 г., с което той е изключен от окончателния списък на предварително подбраните длъжностни лица за процедурата по сертифициране за 2007 г., и вследствие на това също във връзка с процедурата по сертифициране за 2007 г., отмяната на списъка на предварително подбраните длъжностни лица, класирани на първите места, както и на списъка на кандидатите, на които е разрешено да участват в програмата за обучение, както и отмяната на решението на Комисията от 20 ноември 2007 г. относно общите разпоредби за изпълнението на член 45а от Правилника за длъжностните лица

Решение: Заличава дело F‑78/08, Locchi/Комисия от регистъра на Съда на публичната служба. Комисията плаща еднократно платимата сума от 4 000 EUR на жалбоподателя, който в замяна на това се отказва от всякаква претенция, включително за съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)