Cauza C145/20

DS

împotriva

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
și
Volkswagen AG

(cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof [Curtea Supremă])

 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iulie 2022

„Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Regulamentul (CE) nr. 715/2007 – Omologarea de tip a autovehiculelor – Articolul 5 alineatul (2) – Dispozitiv de manipulare – Autovehicule – Motor diesel – Sistem de control al emisiilor – Software integrat în calculatorul pentru controlul motorului – Supapă pentru recircularea gazelor de eșapament (supapa EGR) – Reducerea emisiilor de oxid de azot (NOx) limitată de o «fereastră termică» – Interzicerea folosirii unor dispozitive de manipulare ce reduc eficiența sistemelor de control al emisiilor – Articolul 5 alineatul (2) litera (a) – Excepție de la această interdicție – Protecția consumatorilor – Directiva 1999/44/CE – Vânzare de bunuri de consum și garanții conexe – Articolul 2 alineatul (2) litera (d) – Noțiunea de «bun care prezintă calitatea și performanța care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, dată fiind natura bunurilor» – Vehicul care dispune de o omologare de tip CE – Articolul 3 alineatul (6) – Noțiunea de «neconformitate minoră»”

1.        Protecția consumatorilor – Vânzare de bunuri de consum și garanțiile conexe – Directiva 1999/44 – Bunuri conforme cu contractul de vânzare – Noțiunea de „bun care prezintă calitatea și performanța care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, dată fiind natura bunurilor” – Vehicul care dispune de o omologare de tip CE în vigoare – Vehicul echipat cu un dispozitiv de manipulare interzis în temeiul Regulamentului nr. 715/2007 – Excludere

[Directiva 1999/44 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 2 alin. (2) lit. (d)]

(a se vedea punctele 52-56 și 58 și dispozitiv 1)

2.        Apropierea legislațiilor – Autovehicule – Emisii provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale – Regulamentul nr. 715/2007 – Obligații ale producătorilor referitoare la omologarea de tip – Interzicerea folosirii unor dispozitive de manipulare ce reduc eficiența sistemelor de control al emisiilor – Excepții – Dispozitiv care asigură protecția motorului împotriva deteriorărilor sau a unui accident și funcționarea în siguranță a vehiculului – Aplicabilitate – Dispozitiv ce reduce, în funcție de temperatura exterioară și de altitudine, eficacitatea sistemului de recirculare a gazelor poluante ale vehiculelor în momentul funcționării lor și al utilizării normale – Excludere

[Regulamentul nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 5 alin. (2) lit. (a)]

(a se vedea punctele 61-67, 72-76 și 78-81 și dispozitiv 2)

3.        Protecția consumatorilor – Vânzare de bunuri de consum și garanțiile conexe – Directiva 1999/44 – Drepturile consumatorului – Neconformitate minoră – Noțiune – Prezența, în vehiculul în cauză, a unui dispozitiv de manipulare interzis în temeiul Regulamentului nr. 715/2007 – Excludere – Consumator care a avut cunoștință de existența acestui dispozitiv și care a achiziționat totuși vehiculul – Lipsa unei incidențe

[Directiva 1999/44 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 3 alin. (6)]

(a se vedea punctele 85, 86 și 88-97 și dispozitiv 3)

Rezumat

Obiectivul de a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului în cadrul Uniunii Europene se manifestă în special prin adoptarea unor măsuri de limitare a emisiilor de poluanți. În acest sens, autovehiculele au făcut obiectul unei reglementări din ce în ce mai constrângătoare, în special odată cu adoptarea Regulamentului nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor(1). Acest regulament vizează în special reducerea considerabilă a emisiilor de oxizi de azot (NOx) ce provin de la autovehicule diesel pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a respecta valorile‑limită la emisii.

Prezentele trei cauze privesc cumpărarea de autovehicule echipate cu un software integrat în calculatorul pentru controlul motorului, care, în afara anumitor condiții de temperatură și peste o anumită altitudine de circulare, reduce eficacitatea sistemului de reciclare a gazelor de eșapament (EGR), ceea ce conduce la depășirea valorilor‑limită de emisii de NOx stabilite de Regulamentul nr. 715/2007.

Astfel, în urma actualizării software‑ului integrat în calculatorul pentru controlul motorului, purificatorul de gaze de eșapament este dezactivat la o temperatură exterioară situată sub 15 grade Celsius și la o temperatură exterioară de peste 33 de grade Celsius, precum și la o înălțime de peste 1 000 de metri (denumită în continuare „fereastra termică”). În afara acestei ferestre, într‑o marjă de 10 grade Celsius și peste 1 000 de metri de altitudine, într‑un interval de 250 de metri, rata de reciclare a gazelor de eșapament este redusă liniar la 0, ceea ce determină o creștere a emisiilor de NOx peste valorile‑limită stabilite de Regulamentul nr. 715/2007.

Aceste trei cauze vin în continuarea Hotărârii din 17 decembrie 2020, CLCV si alții (Dispozitiv de manipulare pentru motor diesel) (denumită în continuare „Hotărârea CLCV”)(2), ocazie cu care Curtea a interpretat pentru prima dată noțiunea de „dispozitiv de manipulare”, în sensul Regulamentului nr. 715/2007(3), și a stabilit în ce măsură un asemenea dispozitiv este interzis în raport cu dispoziția din acest regulament(4), care prevede excepții de la interdicția privind un dispozitiv de manipulare, printre care necesitatea de protecție a motorului împotriva deteriorărilor sau a unui accident și pentru funcționarea în siguranță a vehiculului.

Acesta este contextul în care cele trei instanțe de trimitere austriece au solicitat Curții să stabilească dacă un software precum cel în discuție constituie un „dispozitiv de manipulare” în sensul Regulamentului nr. 715/2007. În cazul unui răspuns afirmativ, aceste instanțe ridică problema dacă software‑ul respectiv poate fi autorizat în temeiul excepției de la interdicția privind astfel de dispozitive bazate pe necesitatea de protecție a motorului împotriva deteriorărilor sau a unui accident și pentru funcționarea în siguranță a vehiculului. În sfârșit, în ipoteza în care software‑ul menționat nu este permis, instanțele menționate doresc să afle dacă utilizarea sa poate determina anularea vânzării pentru neconformitate a vehiculului în raport cu contractul, în temeiul Directivei privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe(5).

Prin trei hotărâri pronunțate în Marea Cameră, Curtea statuează mai întâi că software‑ul în cauză reduce eficiența sistemului de control al emisiilor în timpul funcționării și al utilizării normale a vehiculelor și că el constituie, așadar, un „dispozitiv de manipulare” în sensul Regulamentului nr. 715/2007. În continuare, Curtea consideră că un dispozitiv de manipulare, care servește în principal la menajarea unor componente precum supapa EGR, răcitorul EGR și filtrul de particule diesel, nu intră sub incidența excepției de la interdicția privind astfel de dispozitive dacă funcționarea acestor elemente nu afectează protecția motorului. În sfârșit, Curtea precizează că un vehicul echipat cu un astfel de dispozitiv nu este conform cu contractul de vânzare, în sensul Directivei privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe, chiar dacă are o omologare CE de tip valabilă, și că neconformitatea care îl afectează nu poate fi calificată drept „minoră”, ceea ce ar exclude, de principiu, posibilitatea cumpărătorului de a obține anularea contractului.

Aprecierea Curții

În primul rând, pentru a stabili dacă software‑ul în cauză constituie un „dispozitiv de manipulare” în sensul Regulamentului nr. 715/2007, Curtea interpretează noțiunea de „funcționare și […] utilizare normale” a unui vehicul.

În această privință, Curtea constată că reiese nu numai din modul de redactare a dispoziției din Regulamentul nr. 715/2007 care definește un astfel de dispozitiv(6), ci și din contextul în care se înscrie această dispoziție, precum și din obiectivul urmărit de acest regulament că noțiunea amintită face trimitere la utilizarea unui vehicul în condiții normale de conducere, cu alte cuvinte nu numai la utilizarea sa în condițiile prevăzute pentru testul de omologare, aplicabil la data faptelor din litigiul principal. Această noțiune face astfel trimitere la utilizarea vehiculului în condiții reale de conducere, existente în mod obișnuit pe teritoriul Uniunii. Curtea reamintește în aceasta privință, după cum s‑a pronunțat în Hotărârea CLCV, inserarea unui dispozitiv ce ar permite asigurarea respectării valorilor‑limită la emisii prevăzute de Regulamentul nr. 715/2007 numai în faza testului de omologare, în condițiile în care această fază de testare nu permite reproducerea condițiilor normale de utilizare a unui vehicul, ar fi contrară obligației de a asigura o limitare efectivă a emisiilor în asemenea condiții de utilizare. Situația este aceeași în ceea ce privește instituirea unui dispozitiv care nu ar permite să se asigure această respectare decât în cadrul unei ferestre de temperaturi care, deși acoperă condițiile în care are loc faza de testare pentru omologare, nu corespunde condițiilor normale de conducere.

În aceste împrejurări, Curtea consideră că un software precum cel în cauză, care garantează respectarea valorilor‑limită de emisie prevăzute de Regulamentul nr. 715/2007 numai atunci când temperatura exterioară se situează în fereastra termică, reduce eficacitatea sistemului de control al emisiilor în condiții care sunt în mod rezonabil de așteptat să se producă în timpul funcționării și al utilizării normale a vehiculelor, în sensul Regulamentului nr. 715/2007. Acest software constituie, așadar, un „dispozitiv de manipulare” în sensul acestui regulament(7).

În al doilea rând, Curtea examinează dacă un dispozitiv precum cel în discuție poate intra sub incidența excepției de la interdicția privind utilizarea dispozitivelor de manipulare legate de necesitatea de protecție a motorului împotriva deteriorărilor sau a unui accident și pentru funcționarea în siguranță a vehiculului, prevăzută de Regulamentul nr. 715/2007(8), în măsura în care acest dispozitiv contribuie la menajarea unor componente precum supapa EGR, răcitorul EGR și filtrul de particule diesel.

În această privință, Curtea reamintește că Regulamentul nr. 715/2007 prevede excepții de la interdicția privind utilizarea unui dispozitiv de manipulare, în principal atunci când „necesitatea dispozitivului se justifică pentru protecția motorului împotriva deteriorărilor sau a unui accident și pentru funcționarea în siguranță a vehiculului”. În ceea ce privește, mai întâi, noțiunea de „motor”, Curtea subliniază că dreptul Uniunii(9) stabilește o distincție clară între, pe de o parte, motorul vizat de această excepție și, pe de altă parte, parametrii sistemului de control al poluării, care includ filtrele de particule și EGR. În consecință, supapa EGR, răcitorul EGR și filtrul de particule diesel constituie componente distincte ale motorului. În ceea ce privește apoi noțiunile de „accident” și de „deteriorare”, Curtea consideră că ancrasarea și îmbătrânirea motorului nu pot fi considerate un „accident” sau o „deteriorare”, în sensul Regulamentului nr. 715/2007(10), întrucât aceste evenimente sunt, în principiu, previzibile și inerente funcționării normale a unui vehicul. Potrivit Curții, numai riscurile imediate de deteriorare sau de accident la motor, care generează un pericol concret în timpul conducerii unui vehicul, sunt deci de natură să justifice folosirea unui dispozitiv de manipulare în temeiul Regulamentului nr. 715/2007.

Ținând seama de faptul că excepția de la interdicția privind utilizarea dispozitivelor de manipulare trebuie să facă obiectul unei interpretări stricte, Curtea apreciază că „necesitatea” unui astfel de dispozitiv în sensul Regulamentului nr. 715/2007 există numai atunci când, la momentul omologării CE de tip a acestui dispozitiv sau a vehiculului echipat cu acest dispozitiv, nicio altă soluție tehnică nu permite evitarea riscurilor imediate de deteriorare sau de accident la motor care generează un pericol concret în timpul conducerii vehiculului.

În consecință, Curtea statuează că un dispozitiv de manipulare ce garantează respectarea valorilor‑limită de emisie prevăzute de Regulamentul nr. 715/2007 numai atunci când temperatura exterioară se situează în fereastra termică nu poate intra sub incidența excepției de la interdicția privind utilizarea unor astfel de dispozitive, prevăzută de acest regulament, doar pentru faptul că acest dispozitiv contribuie la menajarea unor componente precum supapa EGR, răcitorul EGR și filtrul de particule diesel. Situația este însă diferită dacă se dovedește că dispozitivul menționat răspunde strict nevoii de a evita riscurile imediate de deteriorări sau de accident la motor, ocazionate de o disfuncționalitate a uneia dintre aceste componente, de o asemenea gravitate încât generează un pericol concret în timpul conducerii vehiculului echipat cu acest dispozitiv. În orice caz, un dispozitiv de manipulare ce ar trebui, în condiții normale de circulație, să funcționeze în cea mai mare parte a anului pentru ca motorul să fie protejat împotriva deteriorărilor sau a unui accident și pentru a asigura funcționarea în siguranță a vehiculului nu poate intra sub incidența excepției prevăzute de Regulamentul nr. 715/2007.

Pe de altă parte, Curtea precizează că împrejurarea că un dispozitiv de manipulare, în sensul Regulamentului nr. 715/2007, a fost instalat după punerea în exploatare a unui vehicul, cu ocazia unei reparații(11), nu este relevantă pentru a aprecia dacă utilizarea acestui dispozitiv este interzisă, în temeiul acestui regulament(12).

În al treilea și ultimul rând, Curtea abordează problema dacă utilizarea unui software interzis poate determina anularea vânzării pentru neconformitatea vehiculului în raport cu contractul, în temeiul Directivei privind vânzarea bunurilor de consum și garanțiile conexe.

În această privință, Curtea arată, pe de o parte, că vehiculele care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2007/46(13) trebuie să facă obiectul unei omologări CE de tip și, pe de altă parte, că această omologare nu poate fi acordată decât dacă tipul de vehicul în cauză respectă dispozițiile Regulamentului nr. 715/2007, în special cele referitoare la emisiile de poluanți. În plus, în virtutea Directivei 2007/46(14), producătorul, în calitate de deținător al unei omologări CE de tip, eliberează un certificat de conformitate care însoțește fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care este produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat. Acest certificat este obligatoriu în vederea înmatriculării și a vânzării sau a punerii în exploatare a unui vehicul(15). Atunci când achiziționează un vehicul care aparține seriei unui tip de vehicul omologat și, în consecință, însoțit de un certificat de conformitate, un consumator se poate aștepta în mod rezonabil ca Regulamentul nr. 715/2007 să fie respectat în ceea ce privește vehiculul în discuție, chiar și în lipsa unor clauze contractuale specifice.

În consecință, Curtea apreciază că un autovehicul care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 715/2007 nu prezintă „calitatea care este normală pentru bunurile de același tip la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil” în sensul Directivei privind vânzarea bunurilor de consum și garanțiile conexe(16), în cazul în care acest vehicul, deși dispune de o omologare CE de tip valabilă și poate fi, în consecință, utilizat în circulația rutieră, este echipat cu un dispozitiv de manipulare a cărui folosire este interzisă în temeiul Regulamentului nr. 715/2007(17).

În sfârșit, Curtea precizează că o neconformitate care constă în echiparea vehiculului în cauză cu un dispozitiv de manipulare a cărui folosire este interzisă în temeiul Regulamentului nr. 715/2007 nu poate fi calificată drept „minoră”(18) nici în cazul în care consumatorul, deși a avut cunoștință de prezența acestuia și de modul său de funcționare, ar fi achiziționat totuși vehiculul.


1      Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO 2007, L 171, p. 1).


2      Hotărârea din 17 decembrie 2020, CLCV și alții (Dispozitiv de manipulare pentru motor diesel) (C‑693/18, EU:C:2020:1040).


3      În sensul articolului 3 punctul 10 din Regulamentul nr. 715/2007. Această dispoziție definește un „dispozitiv de manipulare” ca fiind „orice element de proiectare care măsoară temperatura, viteza vehiculului, turația motorului (RPM), raportul de transmisie, depresiunea în galeria de admisie sau orice alt parametru în scopul activării, modulării, întârzierii sau dezactivării funcționării oricărei părți a sistemului de control al emisiilor, care reduce eficiența sistemului de control al emisiilor în condiții care pot fi regăsite, în mod rezonabil, în timpul funcționării și al utilizării normale a vehiculului”.


4      Articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 715/2007.


5      Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (JO 1999, L 171, p. 12, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 89, denumită în continuare „Directiva privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe”).


6      Articolul 3 punctul 10 din Regulamentul nr. 715/2007.


7      Articolul 3 punctul 10 din Regulamentul nr. 715/2007.


8      Articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 715/2007.


9      Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului nr. 715/2007 (JO 2008, L 199, p. 1), modificat prin Regulamentul (UE) nr. 566/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 (JO 2011, L 158, p. 1), anexa I.


10      Articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 715/2007.


11      În sensul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 1999/44.


12      Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 715/2007.


13      Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă‑cadru) (JO 2007, L 263, p. 1), astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1229/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 (JO 2012, L 353, p. 1).


14      Potrivit articolului 18 alineatul (1) din Directiva 2007/46.


15      Conform articolului 26 alineatul (1) din Directiva 2007/46.


16      Articolul 2 alineatul (2) litera (d) din Directiva 1999/44.


17      Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 715/2007.


18      În temeiul articolului 3 alineatul (6) din Directiva 1999/44.