Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 7ης Οκτωβρίου 2013 – Thomé κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-97/12)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Γενικός Διαγωνισμός – Προκήρυξη του διαγωνισμού EPSO/AD/177/10 – Απόφαση να μην προσληφθεί μία επιτυχούσα – Κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό – Πτυχίο πανεπιστημίου)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Florence Thomé (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal και D. Abreu Caldas, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: B. Eggers και M. G. Gattinara)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της ΑΔΑ της Επιτροπής να μην προσλάβει την προσφεύγουσα-ενάγουσα μετά την επιτυχία της στον διαγωνισμό EPSO/AD/177/10-EPA και αίτημα αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Ακυρώνει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2011 και της 5ης Ιουνίου 2012.

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει στην F. Thomé το ποσό των 14 000 ευρώ.

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή κατά τα λοιπά.

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά της έξοδα, καθώς και σε αυτά στα οποία υποβλήθηκε η F. Thomé.

____________

1 EE C 355 της 17.11.2012, σ. 39.