CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2010. gada 29. septembrī

Lieta F‑41/08

Stephanie Honnefelder

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Kandidāta neiekļaušana rezerves sarakstā – Mutiskā pārbaudījuma norise – Atlases komisijas stabilitāte

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru S. Honnefelder k‑dze būtībā lūdz atcelt Komisijas 2007. gada 10. maija lēmumu neiekļaut viņu atklātā konkursa EPSO/AD/26/05 rezerves sarakstā un 2007. gada 14. decembra lēmumu, ar kuru noraidīta viņas sūdzība

Nolēmums Atcelt Komisijas 2007. gada 10. maija lēmumu neiekļaut prasītāju konkursa EPSO/AD/26/05 rezerves sarakstā. Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Konkurss – Atlases komisija – Sastāvs

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 3. pants)

Lai noteiktu, vai konkursa mutiskā pārbaudījuma procedūrā ir izpildītas abas pamatprasības – objektivitāte un vienlīdzīga attieksme kandidātu novērtēšanā, konkrētās lietas apstākļos ir jāveic mutisko pārbaudījumu organizācijas visaptveroša pārbaude, ņemot vērā visus atbilstošos faktorus. Šie faktori tostarp ietver pārbaudījumiem pielaisto kandidātu skaitu, atlases komisijas sastāva mainīgumu, sevišķu uzmanību pievēršot atlases komisijas priekšsēdētāja un, vajadzības gadījumā, viņa aizstājēja klātbūtnei pārbaudījumā, un koordinācijas pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu novērtēšanas kritēriju saskaņotu piemērošanu.

Atklāta konkursa ar lielu dalībnieku skaitu atlases komisijas priekšsēdētāja prombūtne pati par sevi nav iemesls, lai pamatotu atlases komisijas lēmuma atcelšanu, ja prombūtnes gadījumi ir nedaudzi un šīs prombūtnes laikā atlases komisiju ir vadījis priekšsēdētāja aizstājējs, kurš kopīgi ar priekšsēdētāju ir piedalījies vairumā pārbaudījumu, tādējādi nodrošinot nepārtrauktību atlases komisijas vadīšanā. Šie priekšsēdētāja prombūtnes gadījumi ir jāizvērtē kopā ar citiem atbilstošajiem faktoriem, lai noteiktu, vai atlases komisijas sastāvā ir tikusi nodrošināta pietiekama stabilitāte.

Neatkarīgi no atlases komisijas priekšsēdētāja klātbūtnes pārbaudījumos nozīme ir pietiekama daudzuma pārbaudītāju klātbūtnei, kas ir nepieciešama, lai tiktu nodrošināta novērtēšanas saskaņotība, kā arī kandidātu salīdzinoša vērtēšana. Tomēr, ņemot vērā grūtības saistībā ar konkursa ar lielu dalībnieku skaitu organizēšanu, pārbaudītāju kodolam, kas pārbaudījumos ir atlases komisijā, kura spēj nodrošināt pietiekamu stabilitāti, nav vajadzīgs, lai [visi] šā kodola locekļi piedalītos visos pārbaudījumos. Šajā ziņā atlases komisijas locekļa aizstājējs var aizstāt pilntiesīgo locekli viņa prombūtnes gadījumā. Tomēr gadījumos, kad pilntiesīgo locekļu klātbūtnes līmenis ir īpaši zems, šāda prombūtne ir jāpamato.

Ja pārbaudītāju kodolā, kas piedalās pārbaudījumos, ir vienīgi atlases komisijas priekšsēdētājs un viņa aizstājējs, pārējiem atlases komisijas locekļiem pietiekamā skaitā nepiedaloties pārbaudījumos, un daudzos mutiskajos pārbaudījumos neviens komisijas sastāvs nav bijis tāds pats, konkursa atlases komisijas sastāvs nesniedz tāda līmeņa stabilitāti, lai tiktu nodrošināta objektīvas novērtēšanas un vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošana, kas, ņemot vērā šo principu nozīmību, ir jāvērtē kā būtisku formas prasību pārkāpums. Tādā situācijā, kad atlases komisijas stabilitātes līmenis ir zems, apstākļus, ka, pirmkārt, priekšsēdētāja aizstājējs kopīgi ar priekšsēdētāju piedalās pārbaudījumu sākotnējā daļā, lai saskaņotu novērtēšanas kritēriju piemērošanas veidu un, otrkārt, lai atlases komisija vispirms vienotos par novērtēšanas noteikumiem, nevar uzskatīt par tādiem, kas garantē novērtēšanas saskaņotību.

(skat. 39., 47., 48., 51., 58. un 59. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2008. gada 12. marts, T‑100/04 Giannini/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑9. un II‑A‑2‑37. lpp., 205., 209.–212. un 215. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 13. decembris, F‑22/05 Neophytou/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑159. un II‑A‑1‑617. lpp., 44. un 56. punkts.