Žaloba podaná 19. júna 2008 - Avogadri a i./Komisia

(vec F-58/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chiara Avogadri (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocats)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí, ktorými sa stanovujú podmienky pracovného pomeru žalobcov ako zmluvných alebo dočasných zamestnancov v tom rozsahu, v akom je dĺžka ich zmluvy alebo jej predĺženie obmedzené na dobu určitú

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutia, ktorými sa stanovujú podmienky pracovného pomeru žalobcov v tom rozsahu, v akom je dĺžka ich zmluvy alebo jej predĺženie obmedzené na dobu určitú,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________