Προσφυγή-αγωγή της 8ης Δεκεμβρίου 2009 - Παπαθανασίου κατά ΓΕΕΑ

(Υπόθεση F-99/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Ελισάβετ Παπαθανασίου (Alicante, Ισπανία) (εκπρόσωπος: H. Tettenborn, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Πρώτον, αίτημα ακύρωσης της ρήτρας της σύμβασης εργασίας της προσφεύγουσας-ενάγουσας που προβλέπει την αυτόματη λύση της σύμβασης αυτής σε περίπτωση που η προσφεύγουσα-ενάγουσα δεν εγγραφεί στον πίνακα επιτυχόντων γενικού διαγωνισμού που οργανώνεται για το ΓΕΕΑ. Δεύτερον, αίτημα αναγνώρισης του ότι οι διαγωνισμοί OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 και OHMI/AST/02/02 δεν παράγουν αποτελέσματα για τη σύμβαση της προσφεύγουσας-ενάγουσας. Επιπλέον, αίτημα επιδίκασης αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα (στο εξής: προσφεύγουσα) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔΔ):

να ακυρώσει το από 12 Μαρτίου 2009 έγγραφο του ΓΕΕΑ και τις σε αυτό περιεχόμενες αποφάσεις του ΓΕΕΑ, σύμφωνα με τις οποίες η σχέση εργασίας της προσφεύγουσας λήγει κατόπιν της παρέλευσης οκτάμηνης προθεσμίας καταγγελίας από τις 16 Μαρτίου 2009, και να αναγνωρίσει ότι η σχέση εργασίας της προσφεύγουσας με το ΓΕΕΑ εξακολουθεί να υφίσταται. Εφόσον το ΔΔΔ το κρίνει αναγκαίο, η προσφεύγουσα ζητεί περαιτέρω την ακύρωση των κατά την προσφεύγουσα μη αυτοτελών εγγράφων του ΓΕΕΑ της 3ης Αυγούστου 2009 (τρίμηνη αναστολή της προθεσμίας) και της 9ης Οκτωβρίου 2009 (απόρριψη της ένστασης),

να ακυρώσει ή να αναγνωρίσει την ακυρότητα της διαλυτικής ρήτρας του άρθρου 5 της σύμβασης εργασίας της προσφεύγουσας με το ΓΕΕΑ, επικουρικώς δε

να αναγνωρίσει ότι ούτε στο μέλλον θα μπορεί να επέλθει λύση της σύμβασης εργασίας της προσφεύγουσας κατ' εφαρμογή της διαλυτικής ρήτρας της σύμβασης αυτής,

επικουρικώς, να αναγνωρίσει ότι, σε κάθε περίπτωση, οι αναφερόμενοι στο από 12 Μαρτίου 2009 έγγραφο του ΓΕΕΑ διαγωνισμοί δεν μπορούσαν να παραγάγουν αρνητικά αποτελέσματα κατόπιν ενεργοποίησης της διαλυτικής ρήτρας,

να υποχρεώσει το ΓΕΕΑ να καταβάλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση, η οποία θα ορισθεί κατά την κρίση του Δικαστηρίου για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και της μη περιουσιακής ζημίας που υπέστη η προσφεύγουσα λόγω των δηλώσεων που αναφέρονται στο σημείο 1 των αιτημάτων.

Σε περίπτωση που η πραγματική απασχόληση της προσφεύγουσας κατά τον χρόνο της έκδοσης της απόφασης του ΔΔΔ και/ή η καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών στην προσφεύγουσα από το ΓΕΕΑ έχουν παύσει, λόγω της παράνομης συμπεριφοράς του ΓΕΕΑ, παρά τη συνέχιση της ύπαρξης εργασιακής σχέσης,

    η προσφεύγουσα ζητεί από το ΔΔΔ να υποχρεώσει το ΓΕΕΑ -αφού αναγνωρίσει την υποχρέωση του ΓΕΕΑ να εξακολουθήσει να απασχολεί την προσφεύγουσα υπό τις ίδιες συνθήκες και να την επανεντάξει στην υπηρεσία- να αποκαταστήσει πλήρως την υλική της ζημία, καταβάλλοντάς της κυρίως όλες τις καθυστερούμενες ενδεχομένως αποδοχές της και αποδίδοντάς της όλα τα έξοδα που προξένησε στην προσφεύγουσα η παράνομη συμπεριφορά του ΓΕΕΑ (κατόπιν αφαίρεσης των επιδομάτων ανεργίας που έχει λάβει η προσφεύγουσα).

    Επικουρικά, η προσφεύγουσα ζητεί από το ΔΔΔ, για την περίπτωση που η επανένταξή της στην υπηρεσία και/ή η συνέχιση της απασχόλησής της υπό τις ίδιες συνθήκες δεν πραγματοποιηθεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους, να υποχρεώσει το ΓΕΕΑ να της καταβάλει, ως αποζημίωση για την υλική ζημία που υπέστη λόγω της παράνομης λήξης της απασχόλησής της, τη διαφορά μεταξύ των εισοδημάτων που αναμένεται πράγματι ότι θα πραγματοποιήσει στο μέλλον και των εισοδημάτων που θα πραγματοποιούσε αν εξακολουθούσε να ισχύει η σύμβαση εργασίας της, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνταξιοδοτικές παροχές και οι λοιπές αξιώσεις της.

-    Η προσφεύγουσα ζητεί από το ΔΔΔ να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

____________