Odvolanie podané 23. novembra 2020: PV proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 30. januára 2020 v spojených veciach T-786/16 a T-224/18, PV/Komisia

(vec C-640/20 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: PV (v zastúpení: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok z 30. januára 2020 v spojených veciach T-786/16 a T-224/18,

rozhodnúť v tejto veci, ako aj v spojených veciach T-786/16 a T-224/18, ako to uvádza článok 170 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora,

uložiť ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania vo veci C-111/20 P, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s konaniami vo veciach T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 a T-224/18 R2.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je spojený s nesprávnym výkladom článkov 72 a 270 ZFEÚ, článku 23 Služobného poriadku a názorom Všeobecného súdu, že Služobný poriadok je výlučný zdroj práva na rozhodovanie o sporoch medzi úradníkmi a ich inštitúciou;

Druhý odvolací dôvod je spojený s porušením článku 4 ZEÚ a článku 41 Charty, ako aj článku 11a Služobného poriadku;

Tretí odvolací dôvod je spojený s porušením všeobecnej právnej zásady fraus omnia corrumpit a článku 36 Štatútu Súdneho dvora;

Štvrtý odvolací dôvod je spojený so zamietnutím článkov 1, 3, 4, 31 a 41 Charty, ako aj článkov 1e a 12a Služobného poriadku;

Piaty odvolací dôvod sa týka použitia „nesprávnych úvah“, nesprávneho výkladu článku 59 bodu 1 odsekov 3 a 5 Služobného poriadku, ako aj porušenia interného rozhodnutia Komisie 92-2004 zo 6. júla 2014;

Šiesty odvolací dôvod je spojený s vedomými chybami pri uplatňovaní zásady výnimky z nevykonateľnosti v synalagmatických vzťahoch;

Siedmy odvolací dôvod uvádza porušenie článku 41 Charty, článku 25 Služobného poriadku, ako aj vedomé opomenutia spojené s podvodnou spreneverou sumy 21 593,64 eura nevyplatenej mzdy zo strany PMO;

Ôsmy odvolací dôvod je spojený s nedbanlivosťou spôsobenou skreslením dôsledkov spojených so zrušením prvého disciplinárneho konania CMS 13/087;

Deviaty odvolací dôvod je spojený s porušením článku 15 Charty;

Desiaty odvolací dôvod, uvádzaný subsidiárne, je spojený s porušením a rozhodnutím ultra petita.

____________