C‑85/12. sz. ügy

LBI hf

kontra

Kepler Capital Markets SA
és

Frédéric Giraux

(a Cour de cassation [Franciaország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatalra utalás – Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása – 2001/24/EK irányelv – 3., 9. és 32. cikk – A nemzeti jogalkotó olyan jogi aktusa, amely a reorganizációs intézkedéseknek a felszámolási eljárás joghatásait biztosítja – Valamely hitelintézettel szemben egy moratórium hatálybalépését követően minden bírósági eljárást megtiltó vagy felfüggesztő jogszabályi rendelkezés”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (ötödik tanács), 2013. október 24.

1.        Letelepedés szabadsága – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Hitelintézetek – Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása – 2001/24 irányelv – Hatály – A közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok által elfogadott reorganizációs, illetve felszámolási intézkedések kölcsönös elismerése – Nemzetközi bank‑ és pénzügyi válság – Jogalkotói aktus, amely a reorganizációs intézkedéseknek a felszámolási eljárás joghatásait biztosítja, és kizárólag bírósági határozatok útján fejti ki hatását – Bennfoglaltság

(2001/24 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3. cikk és 9. cikk)

2.        Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – Elfogadhatóság – Feltételek – A jogvita tényállásával vagy tárgyával összefüggő kérdések

(EUMSZ 267. cikk)

3.        Letelepedés szabadsága – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Hitelintézetek – Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása – 2001/24 irányelv – A moratóriumban részesülő hitelintézettel szemben minden bírósági eljárást megtiltó vagy felfüggesztő nemzeti szabályozás – A más tagállamban elrendelt biztosítási intézkedések tekintetében gyakorolt hatás – Megengedhetőség

(2001/24 európai parlamenti és tanácsi irányelv, (30) preambulumbekezdés és 32. cikk)

1.        A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24 irányelv 3. és 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a pénzügyi intézményre vonatkozó, a jogalkotó által hozott reorganizációs vagy felszámolási intézkedéseket – amely a moratórium alá helyezett hitelintézeteket aláveti a felszámolási eljáráshoz kapcsolódó joghatásokkal járó szabályozásnak – a 2001/24 irányelv e cikkei szerinti, közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságok által elfogadott intézkedéseknek kell tekinteni, mivel az említett intézkedések, amelyek átmeneti rendelkezésekben testesülnek meg, csak a hitelintézet javára moratóriumot elrendelő bírósági határozatok révén fejtik ki joghatásukat.

Ugyanis a székhely szerinti tagállam közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságai által elfogadott reorganizációs és felszámolási intézkedések képezik a 2001/24 irányelv szerinti elismerés tárgyát, azon joghatásokkal, amelyeket e tagállam joga biztosít. Ennek megfelelően a székhely szerinti tagállam közigazgatási, illetve igazságügyi hatóságai által hozott reorganizációs és felszámolási intézkedéseknek az Unió többi tagállamaiban kifejtett joghatásait a 2001/24 irányelv 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése és 9. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerint a székhely szerinti tagállam joga állapítja meg. Ennélfogva az említett irányelv nem zárja ki azt, hogy e tagállam, akár visszaható hatállyal is, módosítsa az ilyen intézkedésekre alkalmazandó jogi szabályozást.

Ezenfelül, amint az ugyanezen rendelkezésekből kitűnik, a 2001/24 irányelv által bevezetett rendszerben a székhely szerinti tagállam reorganizációs és felszámolási intézkedései minden további formaság nélkül elismerésre kerülnek. Az említett irányelv a reorganizációs és felszámolási intézkedések elismerését különösen nem rendeli alá annak a lehetőségnek, hogy ellenük jogorvoslattal lehessen élni. Ugyanígy az említett irányelv szóban forgó 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a székhely szerinti tagállam nem rendelheti alá ezen elismerést ilyen, esetlegesen a nemzeti szabályozásában előírt feltételnek.

(vö. 28., 30., 38., 40., 42. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 45., 46. pont)

3.        A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24 irányelv 32. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az nem zárja ki, hogy a pénzügyi intézményekre vonatkozó olyan nemzeti rendelkezés, amely a moratórium hatálybalépésétől kezdődően megtiltott vagy felfüggesztett minden, az adott pénzügyi intézménnyel szemben folytatott bírósági eljárást, joghatást gyakoroljon egy másik tagállamban a moratórium kimondását megelőzően meghozott biztosítási intézkedések tekintetében. E rendelkezés kivételt képez az általános szabály alól, amely szerint reorganizációs és felszámolási intézkedések hatását a székhely szerinti tagállam joga szabályozza, és szigorúan kell értelmezni.

E rendelkezés hatályát a 2001/24 irányelv (30) preambulumbekezdése tisztázza, amely különbséget tesz a folyamatban lévő perek és az egyedi végrehajtási intézkedések között. Különbséget kell tehát tenni, a reorganizációs intézkedésekre vagy a felszámolási eljárás hatásaira alkalmazandó jogot illetően a folyamatban lévő perek és az ilyen perekből eredő egyedi végrehajtási intézkedések között, mivel az utóbbi intézkedések a 2001/24 irányelv által megállapított általános szabály szerint a székhely szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak. Ily módon a „folyamatban lévő per” fordulat kizárólag az érdemi kérdésben folytatott eljárásokat jelöli.

Azon biztosítási intézkedések, amelyek azzal járnak, hogy megfosztják a hitelintézetet attól, hogy az egyik hitelezőjével szemben fennálló jogvita érdemben történő rendezéséig szabadon rendelkezzen vagyonának egy része felett, egyedi végrehajtási intézkedésnek minősülnek. Ebből következik, hogy az ilyen biztosítási intézkedések nem tartoznak a 2001/24 irányelv 32. cikkének hatálya alá, hanem lex concursusként a székhely szerinti tagállam joga szabályozza azokat.

(vö. 52–54., 56., 58. pont és a rendelkező rész 2. pontja)