Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Voltallige zitting) van 1 juli 2010 - Mandt / Parlement

(Zaak F-45/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Overlevingspensioen - Artikel 79 van het Statuut - Artikel 18 van bijlage VIII bij het Statuut - Overlevende echtgenoot - Erkenning van hoedanigheid van overlevende echtgenoot aan twee personen - Reductie van 50 % - Gewettigd vertrouwen - Regel van overeenstemming)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Wolfgang Mandt (Kreuztal, Duitsland) (vertegenwoordiger: B. Kolb, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk K. Zejdová, J. F. de Wachter en U. Rösslein, gemachtigden, vervolgens J. F. de Wachter, K. Zejdová en S. Seyr, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Kurt-Wolfgang Braun Neumann, overleden op 9 oktober 2010, met als enige erfgename Shirley Meyer (Bedburg-Hau, Duitsland) (vertegenwoordiger: P. Ames, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement van 8 februari 2007 houdende afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit om het overlevingspensioen met 50 % te verminderen - Verzoek om volledige betaling

Dictum

Er behoeft niet te worden beslist over de vordering om uitbetaling door het Parlement van het volledige overlevingspensioen aan Mandt, voor zover deze vordering betrekking heeft op de periode na 31 oktober 2009.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Elke partij, daaronder begrepen interveniënt, draagt haar eigen kosten.

____________

1 - PB C 183 van 4.8.2007, blz. 43.