Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. veljače 2021. uputio Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – SIA „PRODEX”/Valsts ieņēmumu dienests

(predmet C-72/21)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj u prvostupanjskom postupku i žalitelj u kasacijskom postupku: SIA „PRODEX”

Tuženik u prvostupanjskom postupku i druga stranka u kasacijskom postupku: Valsts ieņēmumu dienests

Prethodna pitanja

Treba li kombiniranu nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi1 , kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. rujna 2011.2 , tumačiti na način da podbroj 4418 20 kombinirane nomenklature može uključivati vrata i njihove dovratnike te pragove kao zasebnu robu?

S obzirom na pravilo 2. točku (a) prvu rečenicu općih pravila za tumačenje kombinirane nomenklature iz prvog dijela, odsjeka I. dijela A Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. rujna 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, može li podbroj 4418 20 kombinirane nomenklature uključivati i nedovršene okvire i dovratnike vrata, plohe vrata i pragove, pod uvjetom da posjeduju bitne značajke cjelovitih ili dovršenih okvira vrata, dovratnika i pragova?

Treba li ploče i oblikovane letvice o kojima je riječ u glavnom postupku, koje imaju profil i dekorativnu završnu obradu koji objektivno dokazuju njihovu predvidljivu upotrebu u proizvodnji vrata, okvira vrata, dovratnika i pragova, ali koje prije montaže vrata treba rezati radi prilagodbe njihove duljine i na kojima treba napraviti utor za spajanje te im, po potrebi, treba napraviti utore za šarke i utore za brave, razvrstati u podbroj 4418 20 ili, ovisno o značajkama određenih ploča i oblikovanih letvica, u brojeve 4411 i 4412 kombinirane nomenklature?

____________

1 SL 1987., L 256, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.)

2 Uredba Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. rujna 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 2011., L 282, str. 1.)