CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 20. janvārī

Lieta F‑77/07 DEP

Kay Labate

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumu noteikšana

Priekšmets Prasības pieteikumi, ar kuriem K. Labate vispirms lūdza Komisijai atlīdzināt honorārus un izdevumus, kas radušies lietā F‑77/07 (2008. gada 1. februāra rīkojums lietā Labate/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp.), pavisam EUR 72 361,03 apmērā pēc to sākotnējās summas brīvprātīgas samazināšanas par 30 %, pēc tam piedāvāja samazināt šo summu līdz EUR 45 000 un visbeidzot iesniedza lūgumu par tiesāšanās izdevumu noteikšanu

Nolēmums Noteikt, ka K. Labate atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi lietā F‑77/07 ir EUR 21 568,90.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Noteikšana – Vērā ņemami fakti

(Vispārējās tiesas Reglamenta 91. panta b) punkts; Civildienesta tiesas Reglamenta 122. pants)

Kopienu tiesa nav tiesīga noteikt honorārus, kas lietas dalībniekiem ir jāmaksā to advokātiem, bet ir tiesīga noteikt maksimālo summu atlīdzībai, kas var tikt prasīta no lietas dalībnieka, kuram ir piespriests atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Lemjot par prasību noteikt tiesāšanās izdevumus, nav jāņem vērā ne valstī noteiktās advokātu honorāru likmes, ne arī iespējamā vienošanās, kas šajā ziņā noslēgta starp ieinteresēto lietas dalībnieku un tā pārstāvjiem vai padomdevējiem.

Neesot Kopienu tiesību normām, kas nosaka samaksas likmes, Kopienu tiesai ir brīvi jāizvērtē attiecīgie lietas fakti, ņemot vērā strīda priekšmetu un raksturu, tā nozīmi no Kopienu tiesību viedokļa, kā arī grūtības šajā lietā, darba apjomu, kāds tiesas procesa sakarā varēja rasties pārstāvjiem vai padomdevējiem, kas darbojās lietā, un ekonomiskās intereses, kādas strīdā bija lietas dalībniekiem. Attiecībā uz darba apjomu Kopienu tiesai ir jāņem vērā kopējais nostrādāto darba stundu skaits, kas var izrādīties objektīvi nepieciešamas tiesvedības sakarā.

(skat. 24., 25. un 28. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 30. oktobris, T‑290/04 DEP Kaysersberg/Komisija, Recueil, II‑4105. lpp., 20. punkts; 2002. gada 9. septembris, T‑182/00 DEP Pannella/Parlaments, Krājumā nav publicēts, 29. punkts; 2002. gada 20. novembris, T‑171/00 DEP Spruyt/Komisija, Recueil FP I‑A‑225. un II‑1127. lpp., 25., 26. un 29. punkts ; 2004. gada 8. jūlijs, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP un T‑109/99 DEP De Nicola/EIB, Krājums‑CDL, I‑A‑219. un II‑973. lpp., 32. punkts.