Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2007 - López Teruel/ÚHVT

(vec F-99/06)1

(Úradníci - Nemocenská dovolenka - Neoprávnená neprítomnosť - Konanie posudkovej komisie - Lehota na ustanovenie nezávislého lekára)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Adelaida López Teruel (Gauadalajara, Španielsko) (v zastúpení: G. Vandersanden, L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory (ÚHVT) (v zastúpení: I. de Medrano Caballero, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 20. októbra 2005 týkajúceho sa nemocenskej dovolenky žalobkyne a prijatého na základe záverov posudkového lekára uvedených v článku 59 ods. 1 služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu na vnútornom trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 20. októbra 2005 sa zrušuje v rozsahu, v akom neprítomnosť pani López Teruel od 8. do 20. februára 2005 a od 7. apríla do 2. augusta 2005 posudzuje ako neodôvodnenú neprítomnosť.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a tretinu trov konania, ktoré vynaložila pani López Teruel.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 249, 14.10.2006, s. 18.