Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 17. märtsil 2021 – Harman International Industries versus AB SA

(kohtuasi C-175/21)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Harman International Industries

Kostja: AB SA

Eelotsuse küsimused

Kas ELTL artikli 36 teist lauset koostoimes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu1 kaubamärgi kohta artikli 15 lõikega 1 ning Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 teise [lõiguga] tuleb mõista nii, et nendega on vastuolus liikmesriikide kohtute praktika, mis seisneb selles, et kohtud:

-    rahuldades kaubamärgiomaniku nõude keelata ELi kaubamärki kandvate kaupade sissevedu, turuleviimine, pakkumine, import ja reklaam, määrates selliste kaupade turult kõrvaldamise või hävitamise,

-    määrates hagi tagamiseks Euroopa Liidu kaubamärgiga tähistatud kaupade arestimise;

viitavad vastavate otsuste tekstis „esemetele, mille kõnealuse kaubamärgi all ei ole Euroopa Majanduspiirkonna turule lasknud kaubamärgiomanik või mis on seal turule lastud tema loata“ – mille tõttu on nende ELi kaubamärgiga hõlmatud esemete kindlaks määramine, mida ettekirjutused ja keelud puudutavad (st neid ei ole kõnealuse kaubamärgi all Euroopa Majanduspiirkonna turule lasknud kaubamärgiomanik või mis on seal turule lastud tema loata), jäetud kohtulahendi sisu üldise sõnastuse tõttu täitevasutusele, kes tugineb – nimetatud järelduste tegemisel – kaubamärgiomaniku avaldustele või pakutavatele vahenditele (sh infotehnoloogilised vahendid ja andmebaasid) ning täitevasutuse ülaltoodud järelduste vaidlustamine asja sisuliselt arutavas kohtus on hagi tagamise ja täitemenetluses kasutatavate õiguskaitsevahendite olemuse tõttu kostja puhul välistatud või piiratud?

____________

1 ELT 2017, L 154, lk 1.