Domstolens dom (Store Afdeling) af 28. januar 2020 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-122/18) 1

(Traktatbrud – direktiv 2011/7/EU – bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner – handelstransaktioner, hvor skyldneren er en offentlig myndighed – medlemsstaternes pligt til at sikre, at den betalingsfrist, der er fastsat for de offentlige myndigheder, ikke overskrider 30 eller 60 dage – resultatforpligtelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og C. Zadra, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocati dello Stato S. Fiorentino og F. De Luca)

Konklusion

Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner ved ikke at sikre, at denne medlemsstats offentlige myndigheder rent faktisk overholder de betalingsfrister, der er fastsat i disse bestemmelser.

Den Italienske Republik betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 123 af 9.4.2018.