Προσφυγή της 26ης Οκτωβρίου 2020 – Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-554/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωπος: B. Majczyna)

Καθών: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει τις ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού (EE) 2020/1055 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών:

α) το άρθρο 1, σημείο 3, στο μέτρο που η διάταξη αυτή προσθέτει στο άρθρο 5 του κανονισμού 1071/20091 την παράγραφο 1, στοιχεία β΄ και ζ΄,

β) το άρθρο 2, σημείο 4, στοιχείο α΄, που προσθέτει την παράγραφο 2α στο άρθρο 8 του κανονισμού 1072/20092 ,

γ) το άρθρο 2, σημείο 5, στοιχείο β΄, που προσθέτει την παράγραφο 7 στο άρθρο 10 του κανονισμού 1072/2009·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

Επικουρικώς, σε περίπτωση που το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι οι προσβαλλόμενες διατάξεις του κανονισμού 2020/1055 δεν μπορούν να αποχωριστούν από το λοιπό κείμενο του κανονισμού αυτού χωρίς αλλοίωση της ουσίας του, η Δημοκρατία της Πολωνίας ζητεί την ακύρωση του κανονισμού 2020/1055 στο σύνολό του.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Η Δημοκρατία της Πολωνίας προβάλλει τους ακόλουθους λόγους ακυρώσεως κατά των προσβαλλόμενων διατάξεων του κανονισμού 2020/1055:

1) σε σχέση με το άρθρο 1, σημείο 3, στο μέτρο που η διάταξη αυτή προσθέτει στο άρθρο 5 του κανονισμού 1071/20091 την παράγραφο 1, στοιχείο β΄:

α) παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ), του άρθρου 91, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ και του άρθρου 94 ΣΛΕΕ, λόγω θέσπισης της υποχρέωσης επιστροφής των οχημάτων στο επιχειρησιακό κέντρο κάθε οκτώ εβδομάδες,

β) παράβαση του άρθρου 11 ΣΛΕΕ και του άρθρου 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη συνεκτίμησης των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος·

2) σε σχέση με το άρθρο 1, σημείο 3, στο μέτρο που η διάταξη αυτή προσθέτει στο άρθρο 5 του κανονισμού 1071/20091 την παράγραφο 1, στοιχείο ζ΄:

α) παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ), λόγω θέσπισης αυθαίρετων απαιτήσεων σχετικά με τον αριθμό των οχημάτων που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι οδικοί μεταφορείς και με τους οδηγούς που πρέπει να έχουν τη βάση τους σε επιχειρησιακό κέντρο στο κράτος μέλος εγκατάστασης,

β) παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου λόγω θέσπισης ανακριβών απαιτήσεων σχετικά με τον αριθμό των οχημάτων που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι οδικοί μεταφορείς και με τους οδηγούς που πρέπει να έχουν τη βάση τους σε επιχειρησιακό κέντρο στο κράτος μέλος εγκατάστασης,

γ) παράβαση του άρθρου 11 ΣΛΕΕ και του άρθρου 37 του Χάρτη, λόγω μη συνεκτίμησης των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος·

3) σε σχέση με το άρθρο 2, σημείο 4, στοιχείο α΄:

α) παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ), του άρθρου 91, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ και του άρθρου 94 ΣΛΕΕ, καθόσον προβλέφθηκε η πραγματοποίηση υποχρεωτικού διαλείμματος κατά την εκτέλεση ενδομεταφορών,

β) παράβαση του άρθρου 11 ΣΛΕΕ και του άρθρου 37 του Χάρτη, λόγω μη συνεκτίμησης των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος·

4) σε σχέση το άρθρο 2, σημείο 5, στοιχείο β΄:

α) παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ), παράβαση του άρθρου 91, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ και του άρθρου 94 ΣΛΕΕ, καθόσον παρασχέθηκε στα κράτη μέλη η δυνατότητα πρόβλεψης περιορισμών κατά την εκτέλεση ενδομεταφορών που περιλαμβάνουν αρχικές ή τελικές οδικές διαδρομές που αποτελούν μέρος συνδυασμένης μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών·

β) παράβαση του άρθρου 11 ΣΛΕΕ και του άρθρου 37 του Χάρτη, λόγω μη συνεκτίμησης των απαιτήσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, η Δημοκρατία της Πολωνίας υποστηρίζει ότι οι προσβαλλόμενες διατάξεις παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας. Λόγω της υιοθέτησης απρόσφορων κριτηρίων σχετικά με τον περιορισμό της δυνατότητας εκτέλεσης ενδομεταφορών και μεταφορών cross-trade (μεταφορών πραγματοποιούμενων μεταξύ δύο χωρών από μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε τρίτη χώρα), επιβλήθηκαν στους οδικούς μεταφορείς υπέρμετρα επαχθείς υποχρεώσεις, οι οποίες θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στην κατάσταση συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αλλά και στην αγορά των υπηρεσιών μεταφορών καθώς επίσης και στο φυσικό περιβάλλον.

Τα αρνητικά αποτελέσματα της εφαρμογής των προσβαλλόμενων διατάξεων γίνονται αισθητά ιδιαιτέρως από επιχειρήσεις κρατών μελών ευρισκόμενων μακριά από το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτοχρόνως, οι επιλεγείσες λύσεις δεν δικαιολογούνται αντικειμενικώς υπό το πρίσμα της κατάστασης των οδηγών. Εκτός αυτού, δεν αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών.

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 2009, L 300, σ. 51).

2 Κανονισμός (ΕΚ) 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ 2009, L 300, σ. 72).