Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2011 - Arnaldos Rosauro κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-29/06)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Διορισμός - Άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος ΧΙΙΙ του ΚΥΚ - Εσωτερικοί διαγωνισμοί για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία δημοσιευθέντες πριν από την 1η Μαΐου 2004 - Υποψήφιοι εγγραφέντες στους πίνακες επιτυχόντων πριν από την 1η Μαΐου 2006 - Κατάταξη σε βαθμό - Εφαρμογή πολλαπλασιαστικού συντελεστή κατώτερου του 1 - Απώλεια των μορίων προαγωγής)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Andres Arnaldos Rosauro κ.λπ. (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικά S. Rodrigues και A. Jaume, στη συνέχεια S. Rodrigues και τελικά S. Rodrigues, A. Blot και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και H. Krämer)

Αντικείμενο

Ακύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής περί διορισμού των προσφευγόντων, υπαλλήλων κατηγορίας C και επιτυχόντων σε εσωτερικό διαγωνισμό μεταβάσεως σε ανώτερη κατηγορία, στους βαθμούς B*3/B*4, διατηρήσεως των αποδοχών τους στο προ της μεταβάσεως σε ανώτερη κατηγορία επίπεδο μέσω εφαρμογής πολλαπλασιαστικού συντελεστή και μηδενισμού των μορίων προαγωγής τους.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

____________

1 - EE C 121 της 20.5.06, σ. 19.