Προσφυγή της 31ης Οκτωβρίου 2007 - Baniel-Kubinova κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-131/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Barbora Baniel-Kubinova (Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου) και λοιποί (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα των προσφευγόντων

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη χορηγήσεως στους προσφεύγοντες της ημερήσιας αποζημιώσεως που προβλέπει το άρθρο 10 του παραρτήματος VII του ΚΥΚ·

να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής τους, οι προσφεύγοντες επικαλούνται παράβαση του άρθρου 71 του ΚΥΚ και του άρθρου 10 του παραρτήματος VII του ΚΥΚ.

____________