Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 3 май 2016 г. — Kovács/Комисия

(Дело F-136/11)1

(Публична служба – Длъжностни лица – Пенсии – Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника – Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпването на служба в Съюза – Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза – Първоначално предложение за бонус за осигурителен стаж, направено от ОН и прието от заинтересованото лице – Оттегляне на първоначалното предложение от ОН – Ново предложение за бонус за осигурителен стаж, основано на нови общи разпоредби за изпълнение – Възражение за недопустимост – Понятие за увреждащ акт – Член 83 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Zsuzsanna Kovács (Люксембург, Люксембург) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi и J.-N. Louis, адвокати, впоследствие D. de Abreu Caldas, S. Orlandi и J.-N. Louis, адвокати, и накрая, J.-N. Louis, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално D. Martin и J. Baquero Cruz, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, впоследствие G. Gattinara, и накрая, G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се определя бонуса на пенсионните права, придобити от жалбоподателката по пенсионната схема на Общността преди нейното постъпване на служба.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Г-жа Zsuzsanna Kovács понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

____________

1     ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 24.