Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 юли 2007 г. - Ider, Desorbay и Noschese / Комисия

(Дело F-25/06)1

(Публична служба - Договрно наети служители - Класиране и заплата - Служба за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB) - Служители, на които са възложени изпълнителни функции - Бивши работници, наети по белгийското право - Промяна в условията на работа - Равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Béatrice Ider (Halle, Белгия), Marie-Claire Desorbay (Meise, Белгия) и Lino Noschese (Braine-le-Château, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: D. Martin и L. Lozano Palacios)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърлят подадените от ищците жалби срещу решенията за определяне на тяхното класиране и заплатив качеството им на договорно наети служители.

Диспозитив

Решението, с което Комисията на Европейските общности определя заплатата на г-жа Ider въз основа на подписания от нея през месец април 2005 г. договор като договорно нает служител, се отменя.

Искът се отхвърля в останалата част.

Комисията на Европейските общности понася направените от нея съдебни разноски, както и половината от направените от г-жа Ider съдебни разноски.

Г-жа Ider понася половината от направените от нея съдебни разноски.

Г-жа Desorbay и г-н Noschese понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 108, 6.5.2006 г., стр. 34