Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 1 lutego 2012 r. – Bancale i Buccheri przeciwko Komisji

(Sprawa F-123/10)1

(Służba publiczna – Personel tymczasowy – Konkursy wewnętrzne – Warunki dopuszczenia – Doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu dyplomu – Dyplom – Kwalifikacje zdobyte po uzyskaniu dyplomu – Równoważność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgia) i Roberto Buccheri (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Eggers i P. Pecho, pełnomocnicy, następnie B. Eggers, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursów COM/INT/OLAF/09/AD8 i COM/INT/OLAF/09/AD10 o niedopuszczeniu skarżących do konkursu.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Giovanni Bancale i Roberto Buccheri pokrywają całość kosztów.

____________

1 Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 67