2021 m. sausio 8 d. Bezirksgericht Bleiburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG / CB ir kt.

(Byla C-7/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bezirksgericht Bleiburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Atsakovai: CB, DF, GH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/20121 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 36 ir 39 straipsniai, siejami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu bei veiksmingumo ir lygiavertiškumo principais (lojalaus bendradarbiavimo principas pagal ESS 4 straipsnio 3 dalį), turi būti aiškinami taip, kad pagal juos yra draudžiamas valstybės narės teisės aktas, kuriame nustatyta, kad nutartis dėl teismo sprendimo vykdymo, kurią teismas priima be prieš tai vykusio rungimosi principu grindžiamo proceso ir be vykdomojo rašto, remdamasis tik vykdymo siekiančios bylos šalies teiginiais, gali būti apskųsta pasinaudojant vienintele teisių gynimo priemone – pagrįstu prieštaravimu, kurį privaloma pateikti per aštuonias dienas valstybės narės kalba taip pat tuo atveju, kai adresatui nesuprantama kalba surašyta nutartis dėl teismo sprendimo vykdymo įteikiama kitoje valstybėje narėje, o per dvylika dienų pateiktas prieštaravimas atmetamas motyvuojant praleistu terminu?

2.    Ar 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/20072 dėl dokumentų įteikimo 8 straipsnis, siejamas su veiksmingumo ir lygiavertiškumo principais, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį yra draudžiama nacionalinė priemonė, pagal kurią numatyta, kad nuo II priede nustatytos formos, kuria adresatas informuojamas apie teisę per vienos savaitės terminą atsisakyti priimti įteikiamą dokumentą, įteikimo dienos kartu pradedamas skaičiuoti ir numatytos teisės apskųsti kartu įteiktą nutartį dėl teismo sprendimo vykdymo terminas, kuris yra aštuonios dienos?

3.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnio pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad pagal ją yra draudžiamas valstybės narės teisės aktas, kuriame numatyta, kad nutartis dėl teismo sprendimo vykdymo gali būti apskųsta per aštuonias dienas pareiškiant pagrįstą prieštaravimą ir kad šis terminas taikomas taip pat tuo atveju, kai nutarties dėl teismo sprendimo vykdymo adresato buveinė (gyvenamoji vieta) yra kitoje valstybėje narėje, o nutartis dėl teismo sprendimo vykdymo surašyta kalba, kuri nėra nei valstybės narės valstybinė kalba, kuria nutartis dėl teismo sprendimo vykdymo įteikiama, nei kalba, kurią nutarties adresatas supranta?

____________

1     2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/20122 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).

3     2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (OL L 324, 2007, p. 79).