Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 март 2012 г. — Marsili/Комисия

(Дело F-19/10)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Невключване в списъка с резерви — Оценка от устния изпит — Състав на конкурсната комисия)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Letizia Marsili (Брюксел, Белгия) (представители: K. Van Maldegem, C. Mereu и M. Velardo, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и M. J. Baquero Cruz)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението на Комисията да не включва жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс EPSO/AST/51/08, както и искане за обезщетение за вреди

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Г-жа Marsili понася всички съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 161, 19.6.2010 г., стр. 57.