VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

29 päivänä syyskuuta 2009

Yhdistetyt asiat F-20/08, F-34/08 ja F-75/08

Jorge Aparicio ym. ja Anne Simon

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Valintamenettely CAST 27/Relex – Tietokantaan merkitsemättä jättäminen – Kysymysten vaikutuksen poistaminen – Kielellistä ja matemaattista päättelykykyä mittaava koe – Yhdenvertainen kohtelu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuvat kanteet, joissa Jorge Aparicio ja 46 muuta komission sopimussuhteista toimihenkilöä vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston 25.10.2007 tekemät päätökset olla merkitsemättä heitä palvelukseenottomenettelyn CAST 27/Relex -valintamenettelyn läpäisseiden hakijoiden luetteloon ja tietokantaan.

Ratkaisu: Kanteet asioissa F-20/08, F-34/08 ja F-75/08 hylätään. Aparicio ja muut kantajat, joiden nimet mainitaan liitteen kohdissa 1–18, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut asiassa F-20/08 ja 19/46 oikeudenkäyntikuluista asiassa F-75/08. Anne Simon, joka on kantajana asiassa F-34/08 ja yksi kantajista asiassa F-75/08, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut asiassa F-34/08 ja 1/46 oikeudenkäyntikuluista asiassa F-75/08. Kantajat, joiden nimet mainitaan liitteen kohdissa 19–40 ja 42–46, velvoitetaan korvaamaan 26/46 oikeudenkäyntikuluista asiassa F-75/08.

Tiivistelmä

1.      Kumoamiskanne – Yhteisöjen tuomioistuinten toimivalta – Vaatimus virkamiehelle vastaisen toimen kumoamisesta – Yhteisöjen tuomioistuimilta puuttuva toimivalta todeta yleisesti sovellettavan säännöksen lainvastaisuus tuomioiden tuomiolauselmissa

(EY 230 artikla)

2.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Kokeiden järjestäminen – Kokeita koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja niiden sisältö

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan viides ja kuudes kohta)

3.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen –Kokeet – Kokeiden sisältö – Kokeiden kuluessa tapahtuneiden lainvastaisuuksien tai virheiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet

4.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Kokeet – Kokeiden sisältö – Kysymysten vaikutuksen poistaminen

1.      Vaikka kantajalle vastaisesta yksittäispäätöksestä nostettua kumoamiskannetta tutkiessaan yhteisöjen tuomioistuimilla on toimivalta todeta kanteen kohteena olevan päätöksen perusteena käytetyn yleisesti sovellettavan säännöksen lainvastaisuus, virkamiestuomioistuin ei kuitenkaan ole toimivaltainen tekemään tällaisia toteamuksia antamiensa tuomioiden tuomiolauselmissa.

(ks. 28 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: yhdistetyt asiat F‑134/07 ja F‑8/08, Adjemian ym. v. komissio, 4.6.2009 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 38 kohta)

2.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan viidennen ja kuudennen kohdan mukaan henkilöstövalintatoimisto avustaa eri toimielimiä määrittelemällä ja järjestämällä sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyt kyseisten toimielinten hyväksymien yleisten säännösten mukaisesti. Lisäksi komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenottamismenettelyistä ja työsuhteesta annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten 5 artiklan 1 kohdan c alakohdasta ja 2 kohdasta ilmenee, että henkilöstövalintatoimiston on noudatettava sopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen määrittämiä edellytyksiä erityisalojen asiantuntemuksesta sekä erityisiä pätevyysvaatimuksia. Kuitenkin näiden säännösten ja henkilöstövalintatoimiston perustamisesta tehdyn päätöksen 2002/620 3 artiklan 2 kohdan nojalla henkilöstövalintatoimistolla on laaja harkintavalta valintakokeiden järjestämisen osalta.

Komission tiedotteen ja kirjeen – jotka ovat epäselviä siltä osin kuin niissä puhutaan siitä, etteivät valintakokeet olisi ”karsintakokeita” – perusteella ei voida katsoa, että henkilöstövalintatoimisto ylitti komission sen toiminnalle asettamat rajat, kun se järjesti kielellistä ja matemaattista päättelykykyä mittaavan karsintakokeen, koska nämä kaksi asiakirjaa voitiin kyseisten yleisten täytäntöönpanosäännösten 5 artiklan kanssa yhdenmukaisen tulkinnan perusteella ymmärtää siten, että riidanalaiset kokeet eivät olleet karsintakokeita samalla tavoin kuin kilpailut, koska etukäteen ei vahvistettu hyväksyttävien hakijoiden tiettyä lukumäärää, ilman että niissä kuitenkaan ilmoitettiin, etteivät nämä kokeet olisi karsintakokeita.

(ks. 57–62 kohta)

3.      Oikeuskäytännössä valintalautakunnille on tunnustettu laaja harkintavalta niiden käsitellessä lukuisia osanottajia käsittävän avoimen kilpailun kuluessa tapahtuneita lainvastaisuuksia tai virheitä, joita ei voida suhteellisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon periaatteen nojalla korjata uusimalla kilpailun kokeet. Tätä oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa myös henkilöstövalintatoimistoon, vaikka se ei ole valintalautakunta ja vaikka valintakokeita ei ole järjestetty kilpailuna, koska henkilöstövalintatoimistolla on laaja harkintavalta näiden kokeiden järjestämisessä.

(ks. 77 ja 78 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑167/99 ja T‑174/99, Giulietti ym. v. komissio, 2.5.2001 (Kok. H., s. I‑A‑93 ja II‑441, 58 kohta)

4.      Yhdenvertaisen kohtelun periaate edellyttää, että toisiinsa rinnastettavia tapauksia ei kohdella eri tavoin eikä erilaisia tapauksia kohdella samalla tavoin, ellei tällainen kohtelu ole objektiivisesti perusteltua. Lisäksi yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaaminen edellyttää, että riidanalaisen kohtelun vuoksi tietyille henkilöille aiheutuu haittaa muihin verrattuna.

Kun hyväksyttävien hakijoiden lukumäärää ei ole vahvistettu etukäteen kiinnostuksenilmaisupyynnössä, valintakokeet eivät merkitse minkäänlaista hakijoiden suoraa vertailua, joten hakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun ei siten liity samoja edellytyksiä kuin kilpailussa.

Edes tässä yhteydessä ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että lisäpisteen myöntäminen kaikille ongelmia aiheuttaneisiin kysymyksiin vastanneille hakijoille näiden kysymysten vaikutuksen poistamiseksi on voinut suosia joitakin hakijoita, sillä he ovat voineet ylittää helpommin kokeiden läpäisemiselle vahvistetut rajat.

Se, että kysymykset, joiden vaikutukset on poistettu, ovat aiheuttaneet muita enemmän sekaannusta joillekin hakijoille vaikuttamalla heidän kykyynsä vastata kokeen kaikkiin kysymyksiin, ei merkitse yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista, sillä tämä tilanne on seurausta heidän omasta suhtautumisestaan vaikeuteen sekä korostaa heidän ja muiden ehdokkaiden välistä eroa.

(ks. 82–85 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 17/61 ja 20/61, Klöckner-Werke ja Hoesch v. korkea viranomainen, 13.7.1962 (Kok., s. 615, 652); asia C‑227/04 P, Lindorfer v. neuvosto, 11.9.2007 (Kok., s. I‑6767, 63 kohta); asia C‑71/07 P, Campoli v. komissio, 17.7.2008 (Kok., s. I‑5887, 50 kohta) ja asia C‑127/07, Arcelor Atlantique ja Lorraine ym., 16.12.2008 (Kok., s. I-9895, 39 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑189/99, Gerochristos v. komissio, 17.1.2001 (Kok. H., s. I‑A‑11 ja II‑53, 26 kohta) ja asia T‑351/02, Deutsche Bahn v. komissio, 5.4.2006 (Kok., s. II‑1047, 137 kohta)